2010 Programı: Dipten Dönüşün Programı
Aziz Konukman Aziz Konukman
2010 Yılı  Programı, 2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ilk yılına karşılık geliyor. Bilindiği üzere, OVP’de krizin

2010 Yılı  Programı, 2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ilk yılına karşılık geliyor. Bilindiği üzere, OVP’de krizin hem Türkiye’de hem dünyada bir yıl süreceği ve 2010 yılından itibaren toparlanmanın başlayacağı varsayılıyor. Yani kriz eğrisinin hem Türkiye’de hem de dünyada “V” şeklinde olacağı öngörülüyor. Bu durumda, 2010 Yılı Programı’nın dipten dönüşün programlandığı bir yıl olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Değerlendirmeye geçmeden önce, geliniz Programı yakından mercek altına alalım. Program, beş bölümden oluşuyor. İlk bölümde makroekonomik amaç ve politikalar; ikinci bölümde makroekonomik gelişmeler ve hedefler; üçüncü bölümde kamu maliyesinde gelişmeler ve hedefler; dördüncü bölümde gelişme eksenleri itibariyle sektörel politikalar ve son bölümde ise Avrupa Birliği ve dış ekonomik ilişkiler ele alınıyor.
Programın can alıcı bölümünü birinci bölüm oluşturuyor. Diğer bölümler, birinci bölümde yer alan amaç ve politikaları ayrıntı hale getiriyor. Dolayısıyla, değerlendirmemiz ağırlıklı olarak birinci bölüm üzerine olacaktır. Ayrıca Programın ikinci bölümünde yer alan, önemli bulduğumuz temel makroekonomik hedeflere yer verilecek ve değerlendirilecektir. Önce sözünü ettiğimiz birinci bölümde ortaya konulan program amaçlarını özetlemeye çalışalım. 2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda ortaya konulan temel amaç, makroekonomik öncelikler ve 2010 yılı hedefleri çerçevesinde amaçlar şöyle sıralanıyor: 
»    Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini gidererek ekonominin yeniden büyüme sürecine sokulması,
»    İstihdamın artırılması,
»    Enflasyonun orta vadeli hedeflerle uyumlu olarak düşük tek haneli seviyelerde tutulması
»    Bozulan kamu dengelerinin düzeltilmesi yolunda adım atılması.
Ardından makroekonomik politikalar sıralanıyor. Makroekonomik politikalar ise, büyüme ve istihdam, maliye politikası, para politikası ve fiyat istikrarı ve ödemeler dengesi alt başlıklarıyla ayrıntılı hale getiriliyor. Bunlardan önemli bulduklarımızı şöyle sıralayabiliriz: 
»    Küresel krizin oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesini ve ekonominin yeniden sürdürülebilir büyüme dönemine girmesini sağlamak amacıyla özel sektör yatırımlarını, ihracatı ve istihdamı artırmaya yönelik politikalar uygulanacaktır.
»    Ekonominin toparlanma sürecini hızlandırmak ve krizlere karşı dayanıklılığını  artırmak amacıyla uluslararası rekabet gücünü, verimliliği ve işgücünün niteliğini yükseltecek ve işgücü piyasasının esnekliğini artıracak kurumsal ve yapısal düzenlemelere devam edilecektir.
»    Mali kurala ilişkin yasal altyapı yıl içinde tamamlanacak ve kamu mali yönetimi, 2011 Yılı bütçe döneminden itibaren, belirlenen mali kuralla uyumlu olarak yürütülecektir.
»    Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
»    Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası  Projesi olmak üzere gelişmişlik farklarını azaltmayı  hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacaktır.
»    Genel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, maktu vergi ve harçlar güncellenecektir.
»    Kamu borçlanma imkanlarının geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yatırımcı taleplerine uygun finansman araçları geliştirilecektir.
»    KİT’lerin belirli bir takvim ve strateji çerçevesinde özelleştirilmesi çalışmaları  kararlılıkla sürdürülecektir.
»    KİT’lerin atıl durumda bulunan gayrimenkullerinin değerlendirilmesinde rayiç  bedel esas alınacaktır.
»    Para politikası, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde yürütülecek ve enflasyon hedeflerinin Hükümet ve Merkez Bankası tarafından birlikte belirlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
»    Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecektir.
»    Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecektir.
»    Üretim ve ihracatın ithalata olan yüksek oranlı bağımlılığını azaltmak amacıyla özellikle ara malları ve yatırım mallarında yurt içi üretim kapasitesini artırıcı politikalara ve desteklere devam edilecektir.

Geliniz, temel makroekonomik hedeflere ilişkin verileri ve Programın bir bütün olarak değerlendirilmesini gelecek yazıya bırakalım.