Anasayfa BİRGÜN PAZAR Führer hukuku ve Führer demokrasisi

Führer hukuku ve Führer demokrasisi

Kansu Yıldırım

Faşizm, mutlak bir “hukuksuzluk” hali veya kapitalist devletin tarihsel ilerleyişindeki bir “sapma” hali değildir. Belirli tarihsel ve toplumsal çelişkilerin birikmesi, bunlar çözebilecek geçici veya kalıcı çözümlerin işe yaramayışı, hâkim ideolojiden başlayarak iktidar bloğu içerisinde belirginleşen bir dizi kriz koşulunun oluşturduğu bir momentle ilişkilidir. Bu anlamda “yeni”dir. Faşizm, ortaya çıktığı toplumsal yapının otantikliğine göre şekillenir ve eklektik yapısı itibariyle o toplumun tarihsel seyrinden değişik öğeleri içerebilir.


Faşist ideolojinin siyasal görünümünü somutlaştıran, egemen sınıf fraksiyonları arasındaki çelişkiler ile hegemonya krizinden kaynaklı hegemonya değişimleridir. Faşist ideolojinin oluşumunda ve kökleşmesinde kapitalist devlete ilişkin temel özellikler tüm bu aşamalara rengini verir. Kapitalist devlet kendinden menkul bir varlık olmadığı için uluslararası-ulusal ölçekteki üretim ilişkileri ve emperyalist zincire eklemleniş derecesiyle belirlenir. Bu durum, siyasi karar alma süreçleri ve bürokrasinin farklı kademelerindeki siyasi temsillerin ağırlığı ve dağılımıyla anlam kazanır.

Kapitalist sınıfların siyasal temsillerinin ittifaklar ve ihtilaflarla yoğunlaştığı mecra ise iktidar bloğudur. İktidar bloğunda her sınıf fraksiyonun farklı bir ajandası vardır. Hegemonik sınıfın asli görevi, çıkarları uzlaştırmak, diğer sınıf fraksiyonlarının önderliğini üstlenmek, kısacası “hegemon” niteliğinin hakkını vermektir. Fraksiyonlar arası çelişkiler derinleştiğinde ve buna karşı önder sınıf işlev kaybına uğradığında ise siyasi ve ideolojik ortamda kriz derinleşir. İdeolojik yeniden üretim alanında başlayan kriz, parti yoluyla temsil krizine dönüşür.

Faşist devlet biçiminin olgunlaştığı kriz koşullarında hiçbir egemen sınıf ve fraksiyonu, ne kendi siyasal mekanizmalarıyla, ne de demokratik parlamenter rejimin olanaklarıyla iktidar blokunda diğer fraksiyonlar üzerinde “önder”liğini kabul ettirebilir. İktidar bloku yapısı, hegemonik bir sınıfın diğer sınıfları yönetme kapasitesine göre, ideolojik üstünlüğü çerçevesinde şekillenir. Faşizmin belirleyici faktörü, hegemonik yapının sağlanamayışı, iktidar bloku içindeki çelişkilerin “olağan” düzeneklerle aşılamayışıdır.

Hegemonya krizi ve hegemonik sınıfın ortaya çıkmayışı bu boşluğu doldurmaya talip adaylar için kendini gösterme fırsatı sunar. Ne var ki, zaman sorunu vardır: Egemen sınıfların ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren bir partinin veya yönetsel yapının göreve başlaması gereklidir. Egemen sınıfların siyasal egemenliğini koruyacak, karmaşa (katastrofi) koşullarına son verip sınıflar arasında dengeyi kuracak, çıkarları kaynaştırabilecek bir parti ve liderlik makamı, istikrar sağladığı oranda kabul görecektir.

Faşist devlet, tekelci burjuvazinin siyasi organı olarak sermayenin çıkarlarını koruyan “gece bekçi”sidir. Bu anlamda, devletin ideolojik ve baskı aygıtlarının bütünleşmesiyle birlikte hukuki ve siyasi iki form öne çıkar:

a) Hukuki form, “Führer hukuku”dur. Faşizm, pek çok düşünüre göre hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığı bir yönetim biçimidir. Ne var ki, yerleşik hukukun çiğnendiği durumlarda dahi mevcut hukuk düzeni üzerinden ilerlenmekte, en önemlisi hukukun içeriği ve üstünlüğü iktidar bloğunun yeni sınıf kompozisyonuna göre yeniden tanımlanmaktadır. Hitler’in faşist rejimin temellerini legal ve formel siyasal ortamda attığını ve iktidarını büyük ölçüde Weimar Anayasası ekseninde yürüttüğünü hatırlayabiliriz.1

“Hukuka karşı olma” hali, küçük-burjuvazinin devletle olan ilişkisinde kendi işini güçleştirdiğini varsaydığı bir hukuki sisteme karşı isyan özelliğini de taşır. Tekelci sermaye de benzer eğilimdedir. Büyük sermaye fraksiyonları birikim ve sömürü süreçlerinin önündeki engellerin asgariye indirilmesi için liberal hukukla kurdukları gerilimli ilişkiyi aşma gayretindedirler.2 Birikim sürecinde hukuksal işlemlerden kaynaklı sürtünme katsayısını azaltmak amacıyla tekil düzenlemelerin ve şahsileştirilmiş uygulamaların arttığı hukuki sisteme ciddi itirazlar getirmezler.

Nazizmin teorisyenlerinden Carl Schmitt’in konuyla ilgili “Führer Hukuku Korur” makalesi hatırlanabilir. Schmitt açık bir ifadeyle Führer’in en yüksek yargıç olarak liderliğinin gücüyle tehlike koşullarında doğrudan hukuk yarattığında hukuku en kötü suistimallerden koruduğunu yazar. Roma İmparatorluğu dönemindeki diktatörü çağırma prosedürünü andırsa da temel bir fark vardır: Führer, sermayenin kişileşmiş bir temsilidir.

fuhrer-hukuku-ve-fuhrer-demokrasisi-423188-1.
“Faşizm, talihini biraz da, hasımlarının ilerleme adına onu tarihsel bir norm gibi görmelerine borçludur. Yirminci yüzyılda bu yaşadıklarımızın ‘hâlâ’ nasıl mümkün olduğuna şaşmak, felsefi bir bakış değildir. Bu şaşkınlık bizi, herhangi bir bilgiye de götürmez, tek bir bilgi hariç tabii: Kaynağındaki tarih anlayışının iler tutar tarafı olmadığı.”

Tekelci sermaye açısından liberal demokrasi normlarını üreten hukuk sistemi sanılanın aksine “ideal tip” değildir. Rakip sermayeleri etkisiz kılarken veya farklı coğrafyalardaki pazarlara nüfuz ederken ayak bağı olduğu düşünülen burjuva hukuk sisteminin yerini “Führer hukuku”na bırakmasına olumlu yaklaşılabilir. Çünkü faşizmin iktidara gelişi, bir burjuva hükümetin yerini bir diğerine bırakmasından ibaret değildir; devlet biçimi dönüşmektedir. Buradan hareketle diyebiliriz ki, “Führer hukuku”, olağanüstü devletin temel düzenleme biçimidir.

b) Siyasi form, “Führer Demorkasisi”dir. Faşizmin asli özelliklerinden birisi sınırlandırılmaz oluşudur. Bu durumun etkilerini en fazla gösterdiği alanlardan birisi kamu mimarisidir. Devletin tüm işleyişi Führer ilkesi (Führerprinzip)3 üzerine kuruludur. Führerprinzip’te devletin tüm aygıtlarında ve gündelik yaşamda memurların iş yapma biçimlerinde kendisini gösteren “yarar” ilkesi değişmektedir. Kamu yönetiminde bilinen tipik “kamu yararı” ilkesi basit bir ifadeyle “Führer yararı” ilkesine dönüşür.

Führer ilkesi, kapsayıcı ve tanımlayıcı bir otorite figürünü devlet idaresine entegre eder. Tüm memurların işlem ve eylemlerinde oto-kontrol sistemi olarak Führer’in düşünceleri ağırlığını koyar. Faşizm ideologları, Führer’in “halkla türdeş” kabulünden hareketle halkın “siyasal parçalanmışlığını” Führer’in “birleştireceğine” yönelik kuvvetli inanca sahiptir. Führer’i toplumsal ve siyasal hiyerarşinin zirvesine yerleştirdikleri algoritmada Führer’in eylem ve söylemine uyum gösteren bir kamu inşa edilir. Bu nedenle Führer, temsili demokrasinin klasik hukuki meşruiyet biçimlerine ihtiyaç duymaz.

“Führer hukuku”nun ve “Führer demokrasi”nin yerleşiklik kazanması için savaş durumu gereklidir. Faşist rejimler açısından, “sonsuz savaş” formatındaki bir savaş, ulusların kendisini ifade edişinin en yüksek şekli kabul edilebilir.4 Gerçekte ise savaş hali, epik ve moral ihtiyaçtan ziyade, faşist rejimin siyasi ve ekonomik çelişkilerini başka mekânlara ihraç etmesine yarayan bir tür imkândır. Halk sınıflarının tepkilerini iktidar dışındaki bir imgeye ve merkeze yöneltmesini sağlar. Yoksulluktan, ekonomik krizden, gerilimli toplumsal iklimden, vs. açığa çıkan psiko-politik öfkenin ve diğer hislerin “düşman” bir ülkeye veya ideolojiye doğru seferberliği, faşist iktidar bloğuna pek çok hamlesi için avantaj kazandırır.
Savaş atmosferi, yol açacağı karmaşa ve öngörülemez koşullar nedeniyle korku içerisindeki kitlelerin siyasal iradelerini üst bir otoriteye sorgusuz sualsiz devretmesini kolaylaştırır. Böylelikle, “Führer demokrasi” içselleştirildiği gibi, büyük sermayenin çıkarları doğrultusunda farklı bir coğrafyayı hedef alan yayılmacı eğilim de meşrulaştırılır. Savaşın beraberinde getirdiği tüm kötü hisler (çaresizlik, intikam, yalnızlığı aşma…) iktidarın savaş programıyla birlikte motivasyona dönüştürülür ve faşizmin karanlık yüzü estetik hale getirilir.


Savaş koşullarının bir özelliği de toplumsal ve siyasal kimliğin inşasıdır. “Führer demokrasi”sine uygun bireyin inşasında, Walter Benjamin’in siyasetin estetiğe dönüşümü dediği aşama belirleyicidir.5 Egemen sınıf fraksiyonları açısından emperyalist yayılmacılığın savaş dışında başka bir yolla gerçekleştirilemeyeceği düşünüldüğünde, Benjamin’in alıntıladığı bir hicivde olduğu üzere, “savaş güzeldir” ama egemenler için: “Emperyalist savaş, toplumun doğal malzemesinden yoksun kıldığı istemleri “insan malzemesi”nin yardımıyla karşılayan tekniğin bir başkaldırısıdır”.6
“Führer demokrasisi” ve “Führer hukuku”, hegemonya krizine verilen siyasi ve hukuki yanıtlardır ancak söz konusu yanıtlar kalıcı ve nihai değildir. Faşizmin siyasi düzlemdeki sınırlandırılamazlığı ve hukuki düzlemdeki şahsileştirilmiş işlemlerle yoluna devam edişi, faşist rejimlere kısa vadede ivme kazandırdığı gibi, diğer taraftan sistemi içten içe yiyip bitirmektedir. Bu nedenle faşist iktidar ve destekçilerinin sömürüye ve savaşa endeksledikleri çıkarları kazandıklarından daha fazlasını kaybetmeleri ile sonuçlanmıştır. Benjamin’i anarak bitirebiliriz: “Faşizm, talihini biraz da, hasımlarının ilerleme adına onu tarihsel bir norm gibi görmelerine borçludur. Yirminci yüzyılda bu yaşadıklarımızın ‘hâlâ’ nasıl mümkün olduğuna şaşmak, felsefi bir bakış değildir. Bu şaşkınlık bizi, herhangi bir bilgiye de götürmez, tek bir bilgi hariç tabii: Kaynağındaki tarih anlayışının iler tutar tarafı olmadığı…”7

1 Paul Hirst bir çalışmasında bu durumun üzerinde durur.
2 Nicos Poulantzas, (2004) Faşizm ve Diktatörlük, çev. A. İnsel, İstanbul: İletişim, 297.
3 B. F. Pauley, (1979) “Fascism and the Führerprinzip: The Austrian Example”, Central European History, 12(3): 272–296.
4 Walter Benjamin, (1982) Estetize Edilmiş Yaşam, çev. Ü. Oskay, Ankara: Dost, 112.
5 Walter Benjamin, (2002) Pasajlar, çev. A. Cemal, İstanbul: Yapı Kredi, 78.
6 Walter Benjamin, (2002) Pasajlar, 79.
7 Walter Benjamin, (2018) Walter Benjamin’den Seçme Yazılar, çev. Nurdan Gürbilek, İstanbul: Metis.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,133AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan istediğini askerlikten muaf tutabilecek

Meclis’e sevk edilen yeni askerlik yasasında Erdoğan'a askerliğini yapmayanlara muafiyet tanıma...

Buldan ve Temelli’den ortak açıklama: Yaşam kazandı

HDP Eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, açlık grevlerinin daha fazla...

CHP’li başkan maaşları cebinden ödedi

CHP’li Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, yeterli ödenek gelmeyince çalışanların maaşını cebinden...

Sabahattin Önkibar’a saldıran zanlılar yakalandı

Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldıran 3 kişi ile bu kişilere araç kiralayan 1...

Muğla Yatağan’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Yatağan ilçesinde saat 15.07'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren...

Tekirdağ’da Erdoğan’a hakaretten gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

Afrika sıcakları geliyor

Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı...

Uçağı yarım saatten fazla bekleten Meksikalı bakan istifa etti

Meksika Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Josefa Gonzalez-Blanco, iş seyahatine çıkacağı uçağı yarım...

Bayraklı Belediyesi’nden işsizliğe karşı TÜSİAD ile işbirliği

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone...

İmamoğlu: İyilik kazanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik iptal ve yenileme kararının ardından...

Sonraki haber