İşveren dostu İstihdam Paketi (1)
Aziz Konukman Aziz Konukman
Kamuoyunda “İstihdam Paketi” olarak adlandırılan “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı” geçtiğimiz günlerde...

Kamuoyunda “İstihdam Paketi” olarak adlandırılan “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı” geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabulünün ardından Cumhurbaşkanı’nın jet hızındaki onayı ile yasalaşmış bulunuyor. Bu yeni yasa, işverenlerin bazı alanlardaki mevcut sosyal sorumluluklarını tümden tasfiye edici ya da yükünü hafifletici çeşitli avantajlar sağlıyor ve emekçilere birçok hak kaybı getiriyor.

Yasanın özellikleri şöyle sıralanabilir:

•İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü tutuluyor. Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanıyor.

•İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde; işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlü tutuluyor. İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de hizmet alabilecektir.

•Sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu (ÜGF) oluşturuluyor. ÜGF, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir.

•18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bunu düzenleyen ilgili maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu ilgili maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu ilgili maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin; birinci yıl için yüzde yüzü, ikinci yıl için yüzde sekseni, üçüncü yıl için yüzde altmışı, dördüncü yıl için yüzde kırkı, beşinci yıl için yüzde yirmisi, İSF’den karşılanıyor.

•Tüm sigortalılar için işverenlerin ödedikleri prim miktarında 5 puanlık bir indirim yapılıyor ve bu indirim Hazine tarafından karşılanıyor.

•150’den fazla kadın işçinin çalıştığı işyerlerinde işverenin kreş açma yükümlülüğü kaldırılarak hizmet satın alınması yoluna gidiliyor.

•500 ve daha üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde spor tesisi kurma yükümlülüğü de kaldırılıyor.

•2008 yılına münhasır olmak üzere, İSF’nin mevcut nema gelirlerinden 1.300.000.000 YTL’lik kısmı ile 2009–2012 yıllarında İSF tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin dörtte biri Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için kullanılabilecektir.

•SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarına af getiriliyor.

İşte yasanın getirdikleri özetle böyle, geliniz değerlendirmesini gelecek haftaya bırakalım.