OVP: IMF’siz IMF programı (2)
Aziz Konukman Aziz Konukman
Orta Vadeli Program (OVP)’ın III. Bölüm’ünde makroekonomik politika ve hedefler  ayrıntısıyla veriliyor iken, hedefler ayrıca Program ekinde

Orta Vadeli Program (OVP)’ın III. Bölüm’ünde makroekonomik politika ve hedefler  ayrıntısıyla veriliyor iken, hedefler ayrıca Program ekinde tablolaştırılıyor (Hemen belirtelim,Programın IV.Bölüm’ü analiz dışı tutulmuştur.Çünkü bu bölüm,önceki OVP’lerde ayrıntısıyla açıklanan gelişme eksenlerini yinelemekten öteye geçmiyor).
Program döneminde uygulanacak maliye ve para politikalarıyla büyüme ve istihdam ile cari açığa sürdürülebilir bir nitelik kazandırılması öngörülüyor. Maliye politikası, kamu kesiminin kaynak kullanımındaki artan payını azaltmak amacıyla, ekonomik krizin de etkisiyle yükselen kamu açıklarını tedrici olarak makul seviyelere indirmeyi hedefliyor. Maliye politikası, altı alt küme politikadan oluşuyor.Bunlar şöyle sıralanıyor: Kamu Harcaması,  Kamu Yatırımı, Kamu Geliri, Kamu Borçlanması, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme. Ayrıca bunların her biri bir politika demeti içeriyor. Bu politika demetlerinde yer alan politikalardan çarpıcı bulduklarımız şöyle sıralanabilir:
•Maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar göz önüne alınarak güncellenecektir.
•Belediye ve il özel idarelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve hemşehrilerine karşı yönetim sorumluluklarının artırılması amacıyla, öz gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecektir
•Özel kesim tarafından kullanılabilecek fon miktarının artırılması amacıyla, iç borç çevirme oranı kademeli olarak düşürülecektir.
•KİT’lerin atıl durumda bulunan gayrimenkullerinin değerlendirilmesinde rayiç bedel esas alınacaktır.
•Kamunun elektrik dağıtımı ve şeker üretimi alanlarından tamamen çekilmesi; telekomünikasyon ve liman işletmeciliğindeki payının ise azaltılması hedeflenmektedir. Ziraat Bankasının hisselerinin bir bölümünün halka arzına yönelik hazırlık çalışmaları başlatılacak; uygulamaya ilişkin karar, çalışma sonuçları ve piyasa koşulları dikkate alınarak verilecektir.
Para politikası, fiyat istikrarının sağlanmasını hedefliyor. Bu politika demetinde yer alan politikalardan çarpıcı bulduklarımız şöyle sıralanabilir:
•Kısa vadeli faiz oranları temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecektir.
•Enflasyon hedeflerinin Hükümet ve Merkez Bankası tarafından birlikte belirlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
•Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecektir.
Büyüme ve istihdam ile cari açığa sürdürülebilir bir nitelik kazandırılması için maliye ve para politikalarının yanı sıra doğrudan politikalar da öngörülüyor. Çarpıcı bulduklarımız şöyle sıralanabilir:
•Ekonominin krizden çıkışını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir büyüme yapısını yeniden tesis etmek amacı çerçevesinde özel sektör yatırımını, ihracatı ve istihdamı artırmaya yönelik politikalar uygulanacaktır.
•Ekonomide fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının yenilenmesini ve genişletilmesini sağlamak amacıyla kamu yatırım projelerine ağırlık verilecektir.
•Yeni teşvik sistemi çerçevesinde büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel bazda belirlenen sektörlerde yatırımlar desteklenecektir.
•Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecektir.
•İhracatta pazar çeşitliliği stratejisi kapsamında küresel krizden nispeten daha az etkilenmesi beklenen komşu ve çevre ülkeler, Afrika ülkeleri ve Asya-Pasifik ülkelerine yönelik ihracatın artırılması sağlanacaktır.
•Üretim ve ihracatın ithalata olan yüksek oranlı bağımlılığını azaltmak amacıyla özellikle ara malları ve yatırım mallarında yurtiçi üretim kapasitesini artırıcı politikalara ve desteklere devam edilecektir.
Hedefler ise temel göstergeler itibariyle şöyle belirleniyor:
•2010’da büyümenin yüzde 3,5 civarında gerçekleşmesi ve kademeli bir şekilde yükselerek 2012 ‘de 5’e ulaşması hedefleniyor.
•Yıllık ortalama reel artış hızının özel tüketim harcamalarında yüzde 3,5, özel sabit sermaye yatırım harcamalarında 10, kamu tüketim harcamalarında 2,4 ve kamu sabit sermaye yatırım harcamalarında 1,3 olması öngörülüyor.
•İstihdam edilenlerin sayısındaki artışın yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi olacağı tahmin ediliyor.
•2009’da yüzde 14,8’e yükseleceği tahmin edilen işsizlik oranının program dönemi sonunda yüzde 13,3’e gerilemesi bekleniyor.
•2009’ da yüzde 6,5 olacağı tahmin edilen kamu kesimi açığının GSYH’ye oranının, 2012 ‘de 2,1’e düşmesi öngörülüyor.
•Cari işlemler açığının GSYH’ye oranının ortalama yüzde 3,3 civarında olacağı öngörülüyor.
•2012’de ihracatın yıllık ortalama yüzde 9,7 oranında artarak 130 milyar dolara, ithalatın ise yıllık ortalama 11,7 oranında artarak 187 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
•TÜFE yıllık artış hızı tahminleri, 2009 için yüzde 5,9, 2010, 2011 ve 2012 yılları için ise sırasıyla 5,3, 4,9 ve 4,8 olarak alınmıştır.
Geliniz, değerlendirmeyi gelecek yazıya bırakalım.