OVP: Olası bir ihtiyarı stand-by’ın kopyası gibi (2)
Aziz Konukman Aziz Konukman
Orta Vadeli Program (OVP)’ın I.Bölümü’nde, temel amaç ortaya konuluyor ve ardından bu temel amaca hizmet etmek üzere hangi alanlarda çalışma yapılacağı 9. Kalkınma

Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Orta Vadeli Program (OVP)’ın I.Bölümü’nde, temel amaç ortaya konuluyor ve ardından bu temel amaca hizmet etmek üzere hangi alanlarda çalışma yapılacağı 9. Kalkınma Planına gönderme yapılarak açıklanıyor. Temel amaç “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonunu esas alarak, insanımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik program ve bütçe sürecini yönetmek’’ olarak ifade ediliyor. Ayrıca, OVP’nin uygulama sürecinde, AB müktesebatına uyum amacıyla hazırlanacak olan Ulusal Program’ın hayata geçirileceği  taahhüdünde bulunuluyor

II.Bölüm’de 2009-2011 döneminde uygulanması öngörülen makroekonomik politikalar ve hedefler ayrıntısıyla veriliyor.Politikalar demetinden temel sayılabilecek olanları şöyle sıralanabilir:

»Yatırım, istihdam ve ihracat odaklı bir büyüme stratejisi sürdürülecektir.

»Yüksek katma değerli malların giderek ağırlık kazandığı bir üretim ve ihracat yapısına ulaşmak amacıyla gerekli politikalar ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

»Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme yatırımları, bir yandan ekonominin üretim kapasitesini artırırken, diğer yandan oluşturacağı talep yoluyla büyümeye katkıda bulunacaktır.

»Bütçeden kamu yatırımlarına ayrılacak kaynak artırılacaktır.

»Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

»Kamu altyapı yatırımlarında özel sektör katılımını artırıcı modeller uygulamaya geçirilecektir

»Kamu iktisadi teşebbüslerinden orta vadede özelleştirilebilecek olanlar belirli bir takvim ve strateji çerçevesinde özelleştirilecek. Ancak, özelleştirilinceye kadar bu teşebbüslerin ve uzun vadede özelleştirilemeyecek diğer kuruluşların karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak işletilmesi esas olacaktır.

»Vergi indirim, istisna ve muafiyetlerinin gözden geçirilmesi suretiyle vergi mevzuatı sadeleştirilecektir.

»İstihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılmasının ekonomide kayıtdışılığın önlenmesi ve istihdam artışına yansıması için gerekli tedbirler alınacaktır.

»Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Merkez Bankası kısa vadeli faiz oranlarını temel politika aracı olarak kullanmaya devam edecektir.

»Geleneksel ihracat sektörlerinde katma değer artışı sağlanmasına yönelik politikalar uygulanacaktır.

»Üretim ve ihracat yapısının ithalata bağımlılığını azaltmak üzere; ithal ara girdilerin yurt içinden rekabetçi fiyatlarla teminini teşvik edecek mekanizmalar geliştirilecektir.

»Cari açığın finansmanında doğrudan uluslararası yatırımların payının artmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Önemli makroekonomik büyüklüklere ilişkin  hedefler ise şöyle sıralanıyor:

» Yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5,5, enflasyon oranı ise sırasıyla yüzde 7,5, 6,5 ve 5,5 olarak öngörülüyor.

  » 1,3 milyon kişiye yeni istihdam yaratılıyor.

 » Genel devlet faiz dışı harcamalarının, program tanımlı toplam kamu ve merkezi yönetim bütçesi faiz dışı fazlasının GSYİH’ye oranları 2008 yılında sırasıyla yüzde 32,6, 3,5 ve 2,7 olarak tahmin edilirken bu oranların 2011 yılında 32,8, 2,5, 1,7 olması öngörülüyor

  »Cari işlemler açığının GSYH’ya oranının yüzde 6’lar civarında olacağı öngörülüyor.

Son bölümde ise I.Bölüm’de sıralanan çalışma alanları itibariyle öngörülen gelişme eksenleri ayrıntısıyla açıklanıyor.Öte yandan,ikinci bölümde verilen hedeflerin toplu sunumu ekteki tablolarda yapılıyor.

Geliniz, değerlendirmeyi gelecek yazıya

bırakalım.