Anasayfa ARŞİV Sezar'ın hakkı yok

Sezar’ın hakkı yok

Cae­sar, Ro­ma’nın aris­tok­rat ai­le­le­rin­den Ju­lii Ca­se­ar’a men­sup­tu. Ai­le so­yu­nun kıs­men Al­ba kral­la­rı­na kıs­men de tan­rı­ça Ve­nüs’e uzan­dı­ğı id­di­asın­day­dı. Ko­ca Ca­se­ar’ın, an­nem­ler Ru­me­li göç­me­niy­miş, ba­bam­lar da Ço­rum­lu de­me­si bek­le­ne­mez ta­bi. “Ba­ba ta­ra­fım kral, an­ne ta­ra­fım tan­rı­ça” di­ye­rek or­ta­da do­la­şan in­san­la­rın yö­net­ti­ği bir yer Ro­ma Cum­hu­ri­ye­ti.

HAYATI, SANATI VE ESERLERİ

Cae­sar ken­di ya­şı­tı aris­tok­rat­lar ara­sın­da en par­lak ka­ri­ye­re sa­hip­ler olanlardan bi­ri. Cum­hu­ri­yet’te te­pe yö­ne­ti­mi­ne gel­mek için ge­çil­me­si ge­re­ken tüm ma­kam­la­ra se­çi­lip bir de üze­ri­ne kon­sül se­çil­di­ğin­de he­nüz 40 ya­şın­day­dı.

Cae­sar, kon­sül­lük dö­ne­mi so­na erin­ce Gü­ney Alp böl­ge­si­ne yö­ne­ti­ci ola­rak atan­dı ve hı­zı­nı ala­ma­yıp İn­gil­te­re’ye ka­dar ne var ne yok fet­he­dip Ro­ma ta­ri­hi­nin en şan­lı şöh­ret­li­le­rin­den bi­ri olu­ver­di. Ama­cı Gal­ya’nın mu­zaf­fer fa­ti­hi ola­rak Ro­ma’ya dö­nüp tek­rar kon­sül se­çil­mek­ti. An­cak si­ya­si ra­kip­le­ri­nin önü­nü kes­me ih­ti­ma­li or­ta­ya çı­kın­ca işler ka­rıştı.

Es­ki it­ti­fak­lar ye­ni si­ya­si bi­lek gü­re­şin­de kır­pı­lıp yıl­dız olun­ca, Cae­sar es­ki müt­te­fi­ki Pom­pey’in yö­ne­ti­min­de­ki Ro­ma Se­na­to­su or­du­su­na, asi bir ge­ne­ral ola­rak sa­vaş aç­tı.

Ne­ti­ce­de Cae­sar’ın or­du­la­rı ke­sin bir za­fe­re ula­şın­ca, Cea­sar da Ro­ma’nın tek hâki­mi ol­du. Ken­di­sin­den ön­ce yö­ne­ti­mi zor­la ele ge­çir­miş ko­mu­tan­lar gi­bi dav­ran­ma­dı ve ço­ğu kar­şı­tı­nı af­fet­ti. Bun­la­ra meşhur ha­tip Ci­ce­ron ve met­re­si­nin oğ­lu Brütüs de da­hil.

Se­na­to gü­düm­lü de ol­sa işle­me­ye de­vam et­ti ve Ro­ma eli­ti­nin çok da hoşlan­ma­dı­ğı ka­rar­lar al­ma­ya başla­dı.

VESAYET MESAYET

Cae­sar her ne ka­dar kral­lı­ğı­nı ilan et­me­se de hâkim­ler, yük­sek bü­rok­rat­lar onun hâki­mi­ye­tin­dey­di, Se­na­to’nun önem­li bir kıs­mı ken­di adam­la­rın­dan olu­şu­yor­du.

Bir sü­re son­ra Cae­sar’ın dik­ta­tör­lük yö­ne­ti­mi­nin Se­na­to ve Cum­hu­ri­ye­tin so­nu ol­du­ğu­nu dü­şü­nen­ler ço­ğal­dı. Mi­lat­tan Ön­ce 44 yı­lın­da, Ro­ma tak­vi­mi­ne gö­re Mart’ın 15’in­de Se­na­to­da 40 ka­dar se­na­tör Cae­sar’ın üze­ri­ne çul­la­nıp adam­ca­ğı­zı bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü. Ka­til­ler ara­sın­da es­ki ha­sım­la­rı da, es­ki dost­la­rı da var­dır.

Sui­kast­çı se­na­tör­ler, des­pot bir ada­mın elin­den Cum­hu­ri­yet’i kur­tar­dık­la­rı­nı dü­şün­mek­tey­di. Öy­le ki Cae­sar’ı öl­dür­dük­ten son­ra Cum­hu­ri­yet’in kur­tu­lu­şu­nu tem­si­len azat edi­len kö­le­le­rin  tak­tı­ğı başlı­ğı bir so­pa­ya ta­kıp gez­dir­di­ler.

KİM HAKLIYDI?

Cae­sar’ı in­di­ren­ler öz­gür­lük­le­ri ve cum­hu­ri­ye­ti mi sa­vu­nu­yor­lar­dı yok­sa yer­le­şik dü­ze­nin çı­kar­la­rı­nı mı ko­ru­yor­lar­dı?

Cae­sar te­ker te­ker Cum­hu­ri­yet ku­rum­la­rı­nı bu­da­ya­rak kral­lı­ğı­nı mı ilan ede­cek­ti yok­sa ku­rum­la­rı re­for­me ede­rek oli­gar­şi­yi kır­mak pe­şin­de miy­di?

Brütüs bir ha­in miy­di yok­sa Sha­kes­pea­re’in de­di­ği gi­bi “En asil Ro­ma­lı” mı?

Bu so­ru­la­rın muh­te­me­len bir ya­nı­tı yok. Kal­dı ki ya­nı­tın da as­lın­da bir an­la­mı yok. Çün­kü hak­lı olan ne Cae­sar, ne Brütüs, ne de Pom­pey idi.

Hak­lı olan, za­ma­nın­da Cae­sar’ın da, Bru­tus’un de tem­sil et­tik­le­ri­ne ya­ni Ro­ma’ya kar­şı kö­le­le­rin is­ya­nı­nı başla­tan Spar­ta­cüs idi. O za­man genç bir su­bay olan Cae­sar bü­yük ih­ti­mal­le kö­le sa­va­şın­da Spar­ta­cüs’e kar­şı sa­va­şı­yor­du ve bin­ler­ce kö­le­nin çar­mı­ha ge­ril­me­si­ne ne­za­ret edi­yor­du. Cae­sar’ın iç sa­vaşta yen­di­ği Pom­pey ise kö­le sa­va­şı­nın so­nun­da ya­ka­la­dı­ğı 5.000 sa­vaş esi­ri­ni­nin hep­si­ni öl­dür­me­siy­le gu­rur du­yu­yor­du.

Ya­ni bu hi­kâye­nin tüm baş ak­tör­le­ri ko­nu kö­le­ler olun­ca bir­le­şip, Spar­ta­cüs’e kar­şı bir­leşmişti.

Kim bi­lir ara­dan za­man ge­çip de bu kez ken­di ara­la­rın­da sa­va­şır­ken on­la­ra “Yi­yin bir­bi­ri­ni­zi” di­yen­le­re ne çok kız­mışlar­dı.

Ne­ti­ce­de Spar­ta­cüs’ün ön­der­li­ğin­de­ki kö­le­ler ye­nil­mişti. On­la­rı ye­nen­ler ara­la­rın­da on yıl­lar­ca iti­şip ka­kıştık­tan son­ra uz­laşma­nın bir yo­lu­nu bul­du. Kö­le­ler ise kö­le­lik­le­ri­ne de­vam et­ti.

Ro­ma’da efen­di­le­ri­nin so­kak­ta kar­şı­laştık­la­rı dost ve düşman­la­rı­nın isim­le­ri­ni efen­di­le­ri­nin ku­lak­la­rı­na fı­sıl­da­mak­la gö­rev­li kö­le­ye no­menc­la­tor de­nir­di. O no­menc­la­tor­lar­dan, no­menk­la­tu­ra­ya gi­ren pek gö­rül­me­miştir.

Ya­ni her ne arar­san, Spar­ta­cüs’te ara; Ca­se­ar’da, Bru­tüs’te, Pom­pey’de de­ğil.

Marx, Spar­ta­cüs’ten “an­tik pro­le­tar­ya’nın ha­ki­ki bir tem­sil­ci­si” di­ye bo­şu­na bah­set­mi­yor.

Bu­gün de 21. yüz­yı­lın pro­le­tar­ya­sı­nın ken­di­ni tem­si­li, herhal­de Cae­sar’la­rın Pom­pey’le­rin kav­ga­la­rın­dan da­ha az önem­li de­ğil­dir.

 

 

- Reklam -

SON HABERLER

Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İmamoğlu: Meydan okuyorum, 39 ilçede seçim yenilensin

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı....

Aydın’da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldüren erkek tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

AB Komisyonu araştırması: Erasmus yapanların iş bulma şansı daha fazla

AB Komisyonu'nun Pazartesi günü Brüksel'de açıkladığı iki ayrı araştırmanın sonuçları, Erasmus programına...

Bahçeli, otomobiline klip çekti

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1988 model Volvo marka 740 GL klasik...

MEB: YKS’de değişim en erken 2024’te ele alınabilir

Milli Eğitim Bakanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki...

BDDK’den 100 bin dolar üzeri döviz alımlarına ‘tarih farkı’ hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüm bankalara 100 bin dolar ve...

İBB, ‘Suriyelilere özel mezarlık’ iddiasını yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul'da Suriyelilere özel mezarlık alanı" başlıklı haberin gerçek...

CHP’de 23 Haziran seçimleri için vekillere görevlendirme

CHP, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için çalışma düzeni oluşturdu;...

Soylu muhtarlarla buluştu: Siyasal ve ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya...

Sonraki haber