Tarlabaşı davası sil baştan
15.08.2015 10:03 ÇEVRE
Danıştay, Tarlabaşı projesinin iptali için Mimarlar Odası’nın açtığı davada idare mahkemesinin ret kararını bozdu. Projenin imar planıyla bütünlük arz etmesi gerektiğine hükmetti. Avukat Atalay: İnşaat hukuksuz

OLGU KUNDAKÇI

İstanbul Beyoğlu’nda hayata geçirilmek istenen Tarlabaşı projesinin iptali için Mimarlar Odası’nın açtığı dava yeniden görülecek. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 5366 sayılı ‘Yenileme Yasası’ kapsamında hazırlanan projenin iptali istemiyle açılan davanın 2010’da reddine karar vermişti. Mahkemenin ret gerekçesinde projenin “planlama ilke ve tekniklerine uygun olduğu” ve “yapılan düzenlemede üstün kamu yararı bulunduğu” gerekçeleri öne sürülmüştü. Mimarlar Odası’nın 3.İdare Mahkemesi’nin aldığı kararı temyiz etmesi ardından Danıştay 14.Dairesi, idare mahkemesinin ret kararını bozdu. Danıştay, Tarlabaşı projesinin kentsel sit alanı olan Beyoğlu’nun koruma amaçlı imar planına dayanması ve planlama ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak planla bütünlük oluşturması gerektiğine hükmetti. Danıştay kararının satırbaşları şöyle:

Koruma alanlarının bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restorasyonunu öngören yenileme projeleri koruma amaçlı imar planlarının planlama ilkeleri çerçevesinde hazırlanmalı.

Sit alanlarında konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması aşamasında hazırlanan yenileme projeleri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamaları, sağlıklaştırma, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımı, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımları gibi hususları düzenleyen koruma amaçlı imar planlarına dayanmalı.

Tarlabaşı projesinin iptali istemi hakkında idare mahkemesi yeniden karar vermeli. İdare Mahkemesi, dava konusu avan projelerin, bu planlara uygun olup olmadığının, yapı bazında tek tek ele alınarak incelenmesi suretiyle yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucuna göre karar vermeli.

‘Süren inşaat hukuksuzdur’
Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay, Tarlabaşı’nda süren inşaatın hukuksuz olduğunu belirtti. Atalay, “İstanbul 3.İdare Mahkemesi’nin hiçbir dayanağı olmayan, yalnızca hukuki incelemeyi ötelemeyi hedefleyen kararı Danıştay tarafından bozuldu. Danıştay, Tarlabaşı avan projesinin imar planına göre değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Tarlabaşı avan projesi hazırlandığında onu bağlayan, ona ilişkin hüküm içeren bir imar planı yoktu. Hâlâ yoktur. Bu vakitten sonra hazırlanacak bir imar planı da hukuksuzluğu ortadan kaldırmayacaktır. Tarlabaşı’nda yapılan inşaatın hukuki denetimi en baştan başlıyor. Şu an Tarlabaşı’nda süren inşaatın neye dayanarak sürdürüldüğünü benim bir hukukçu olarak söylemem mümkün değil” dedi. Danıştay 6. Dairesi Tarlabaşı projesi kapsamında yapılan kamulaştırmaları kamu yararına aykırı bularak, kamulaştırmaların iptali yönünde karar vermişti.