Didim Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Didim’in Akbük Mahallesi Saplıada bölgesinin yapılaşmaya açılmasını sağlayan planına karşı açtığı davada zafer kazandı. Mahkeme kamu yararı olmadığına karar verdi.

Bakanlığın ‘rant planı’ iptal edildi: Kamu yararı yok
Fotoğraf: BirGün

Aycan KARADAĞ

Ege Bölgesi’nin kıyıları yapılaşma tehlikesi altında. Bölgede yaşayan yurttaşlar ise kıyıları korumak için mücadeleyi sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Didim’in Akbük Mahallesi Saplıada bölgesinin kıyı alanında yapılaşmaya açmaya çalıştığı plan, Didim Derneği tarafından açılan dava sonrası iptal edildi.

Bakanlık 20 Nisan 2021 tarihinde bölgede turizm alanı ve park alanı olarak kullanılan bölgenin; turizm alanı, günübirlik tesis alanı, park alanı, otopark ve yol kullanımlarına dönüştürülmesine yönelik planı onayladı. Didim Derneği ise planın iptali için dava açtı. Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme, hukuka aykırı olduğunu ve kamu yararı taşımadığını belirttiği planı iptal etti.

Mahkeme kararında, “Bilirkişi raporunda dava konusu parselin bulunduğu alan kıyısının peyzaj özelliklerinin korunması ve kıyı ile sahil şeridinde öngörülen park alanının kamusal kullanımının sağlanması gerektiği, söz konusu görüşün plana yansıtılmadığı, tamamen toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile sınırlı yapılaşma hakkı tanınan sahil şeridinin ikinci 50 metrelik kesiminin turizm tesis alanına ilişkin verilen emsal değeri ile emsal hesabına dâhil edilmesi ve bu alanlarda kullanılamayan emsal değerinin sahil şeridinin dışında kullanılması yönündeki düzenlemenin Kıyı Kanununun ‘Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir’ ilkesine ve alanın niteliklerine aykırı olduğu, bölgedeki ana ulaşım akslarından olan yola ilişkin Kıyı Kanunu ile getirilen düzenlemeler de dikkate alınarak plan bütününde ele alınması gereksinimi bulunuyor” denildi.

Mahkeme ayrıca, “Ana ulaşım sisteminde önemli değişiklikler getiren düzenlemelerin plan değişikliği kapsamında parsel düzeyinde yapılmasının planlama ilke ve esasları, imar mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, plan değişikliğine konu alan ile yakın çevresindeki plan kararları arasında bütünleşmeme sorunu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

İMAR MEVZUATINA AYKIRI

Mahkeme şunları belirtti: “Parsel düzeyinde yapılan değişikliklerin açık yeşil alan sisteminin bütünlüğünün sağlanması, ulaşım sisteminin düzenlenmesi konularında önemli bir planlama ilkesi olan plan bütünlüğünün sağlanmasını olanaksız hale getireceğinden planlama ilke ve esasları ile imar mevzuatına aykırı olduğu imar planı açısından ise parsel ve yakın çevresinde yürürlükte uygulama imar planı bulunmadığı, dava konusu parselin doğusunda ve güneyinde düzenlenen ve parsele servis sağlayan taşıt yolunun bitişik alanda nasıl bağlanacağının belirsiz olduğu, bu durumun planlama ilke ve esaslarına aykırı olduğu ile şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

Didim Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Kentimize gelen yatırımların Didim doğasına ve değerlerine zarar vermeyen özellikler içermesini arzu ettiğimizi, aksi durumda olan plan ve projeleri yakından takip ederek doğanın sesi olmaya ve konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Didim Derneği’mizin amacı; çevreci, temiz, yeşil dokusu güçlendirilmiş, estetik anlamda planlı olarak yapılanmış, kültürel değer ve dokuları korunan, yaşanılabilir bir turizm kent dokusuna katkı sunmaktır” denildi.