GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi.
GATA ve askeri hastanelerin devrine ilişkin belirlenen usul ve esasları kapsayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.GATA, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne; TSK Rehabilitasyon Bakım Merkezi Başkanlığı ile GATA Ankara ve Haydarpaşa Eğitim Hastaneleri dahil tüm asker hastaneleri, poliklinikler ve sağlık merkezleri de Sağlık Bakanlığına devredildi. GATA ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine, 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre, 15 Ağustos 2016'da Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırıldı. Söz konusu KHK'ya göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimlerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesine; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna) devrine ve personelin geçişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İlgili sağlık kuruluşları; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına devredildi. Bunların kullanımındaki taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek. Devredilen sağlık kuruluşlarına bağlı olarak hizmet veren birimlerden Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları karargahlarında olanlar devir kapsamı dışında tutulacak.

Devir kapsamındaki yükseköğretim birimleri ve sağlık kuruluşları; fiili devir ve teslim tarihine kadar hizmet ve faaliyetlerini mevcut mevzuat ve kurallara göre yürütecek; personelin görev, yetki ve sorumlulukları buna göre devam edecek; devir iş ve işlemlerinin yapılması sağlanacak.Devredilen yükseköğretim birimlerinde mevcut olan taşınırlar üniversiteye, sağlık kuruluşlarında mevcut olan taşınırlar da bakanlığa devredilecek. Mevcut taşınırlardan, devirden sonra amacına uygun olarak kullanımı mümkün olmayan ve münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılabilen taşınırlar, Tespit Komisyonlarınca devir kapsamı dışında tutulacak. Devredilen sağlık kuruluşlarının ihtiyacı için tedarik edilmiş olan ancak halen merkez teşkilatların depolarında bulunan taşımı ve sarf malzemelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları birinci basamak sağlık teşkilleri tarafından kullanılması mümkün olmayan veya ihtiyaç fazlası olanlar da bakanlığa devredilecek. Bakanlığa devredilecek taşınır ve sarf malzemelerinin tespiti, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ilgili uzmanlardan kurulacak komisyonca yapılacak. Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil yerleşkede bulunanların taşınmazları, müştemilatıyla birlikte bütün olarak bakanlığa tahsis edilecek. Başka hizmet birimleriyle aynı yerleşkede bulunan sağlık kuruluşlarının kullanımındaki taşınmazların ise sağlık hizmetinin optimal ve standartlara uygun olarak verilmesi, gelişimi, modernizasyonu ve kapasite artırımı da dikkate alınarak ihtiyaç kadar olan kısmı ifraz edilerek tahsisi yapılacak.

PERSONELİN DEVRİ

Devredilen yükseköğretim birimlerinde öğretim elemanı olarak çalışan personel ile Devlet Memurları Kanununa tabi personel, üniversitenin öğretim elamanları ve idari personeli için tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolarına nakledilecek.Öğretim elemanı olmayan askeri personelden devredilen yükseköğretim birimlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de üniversite kadrolarına nakledilecek. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanacak.

Devredilen sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamına giren personel ile 657 sayılı Kanuna tabi personel (Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının mutlak ihtiyaç duyduğu personel hariç olmak üzere) bakanlığa tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolara nakledilecek. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamına girmeyen askeri personelden devredilen sağlık kuruluşlarında hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de durumlarına uygun bulunan bakanlık kadrolarına nakledilecek. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanacak.

Devredilen personelin devirden önce işgal ettikleri kadro ve pozisyonlara göre bakanlık ve üniversitede atanacakları kadro ve pozisyon karşılıkları da belirlendi. Devir kapsamında olmakla beraber 19 Ağustos 2016'ya kadar emeklilik dilekçesi veren personel devir kapsamı dışında tutulacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanacak.Devredilen yükseköğretim birimlerinde ve sağlık kuruluşlarında görevli olmakla birlikte kadroları başka kurumlarda bulunan personelin devredilmeleri veya naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemlerden, kadrolarının bulunduğu kurumlarca yapılması gerekenler bu kurumlarca yapılacak.