Validebağ Korusu’nun geleceği için İstanbul Planlama Ajansı bilimsel veri ve katılımcılığa dayanan yol haritasını paylaştı. Buna göre İstanbul’un tarihi ve ekosistemi açısından büyük önem taşıyan Validebağ Korusu için “bütünleşik koruma ve planlama”, “katılımcı yönetim ve şeffaflık”, “ekolojik hassasiyet”, “önleyici koruma” ve “afetlere karşı dayanıklılığın artırılması” olmak üzere beş ana başlıkta temel sorunlar ve bunların çözüm önerilerine dair öneriler hazırlandı.

İPA'dan Validebağ Korusu Politika Belgesi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Validebağ Korusu’nun geleceğine ilişkin politika belgesi yayımladı. Belgede Validebağ Korusu’nun mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin’ bütünleşik koruma ve planlama’, ‘katılımcı yönetim ve şeffaflık’, ‘ekolojik hassasiyet’, ‘önleyici koruma’ ve ‘afetlere karşı dayanıklılığın artırılması’ başlıklarından oluşan çözüm önerileri yer alıyor.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan “Bir şehir plancısı olarak ifade etmeliyim ki, bugün kentlerimizin ekosistemini korumak ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLİMSEL BAKIŞ AÇISIYLA POLİTİKAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İlgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapan İPA, 5 Eylül tarihinde “Validebağ’ın Geleceği Çalıştayı”nı düzenledi. Sivil toplum, siyasi temsilciler, yerel yönetimler, akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Validebağ Korusu’nun mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca 7 Eylül tarihinde İstanbul Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen forumun çıktıları da belge kapsamında değerlendirildi.

EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİM PLANI ÇERÇEVESİNDE ÖNERİLER HAZIRLANDI

İstanbul’un tarihi ve ekosistemi açısından büyük önem taşıyan Validebağ Korusu için “bütünleşik koruma ve planlama”, “katılımcı yönetim ve şeffaflık”, “ekolojik hassasiyet”, “önleyici koruma” ve “afetlere karşı dayanıklılığın artırılması” olmak üzere beş ana başlıkta temel sorunlar ve bunların çözüm önerilerine dair öneriler hazırlandı.

Bu öneriler arasında yer alan başlıklar şöyle:

►Ekosistem temelli yönetim planı / strateji belgesi hazırlanması

►Bütünleşik ve Erişilebilir Envanter Çalışması yapılması

►Kültürel peyzaj analizi çalışması yapılması

►Taşıma kapasitesinin belirlenmesi

►Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanması

►Ziyaretçi yönetim planı oluşturulması

►Koru’daki etkinliklerin kısıtlanması

KATILIMCI YÖNETİM VE ŞEFFAFLIK ESASI

Validebağ Korusu’nun yönetimine ilişkin olarak strateji belgesinde koordinasyon kurulunun oluşturulması, bilgilendirme ve danışma sistemi kurulması ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik de önerilerin yer aldığı belgede Ekolojik hassasiyet ve kültür varlıkları yönetiminde önleyici koruma yaklaşımı da vurgulandı.

Belgede, Yaban hayatın devam ettiği, biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve kuş göçleri için önemli bir yeşil alan olan Validebağ Korusu’nun bu özelliğini kaybetmemesi için atılması gereken adımlar belirlendi. Flora bakım yönergesinin hazırlanması, ekosistem temelli amenajman planının yapılması, Anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescillenmesi, Kirlilik için yağmur suyu hattında periyodik kontrol, atıksu hatlarının bakımı, Derenin korudan çıkış yapısının düzenlenmesi , Sokak hayvanlarının bakımı, Patika ve yolların azaltılması, Koru aydınlatma master planının yapılması ve Koru’da sürdürülebilir malzemelerin kullanılması gibi öneriler yer alıyor.

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI

Belgede ayrıca Koru’da bulunan 11 kültür varlığının korunmasına ilişkin de öneriler bulunuyor. Kültür varlıklarının kullanımına yönelik periyodik denetimlerin yapılması, Korudaki kültür varlığı yapıların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, Tescilsiz yapıların niteliklerinin değerlendirilip tescile değer görülenlerin tescillenmesi, Restorasyon ve fiziki müdahalelerde ekolojik hassasiyet, Kültür varlığı yapıların mevcut kullanım kararlarının uygunluğunun analiz edilmesi, uygun olmayan faaliyetlerin durdurulması, Koru’daki tarihi çeşmenin onarımı ve çevre düzenlemesi; Koru’nun önündeki otopark alanının kaldırılması gibi öneriler bulunuyor.

KENTLER EKOSİSTEMİ KORUNARAK AFETLERE HAZIRLIKLI HALE GETİRİLMELİ

Belgede afetlere karşı dayanıklılık başlığı altında Yangın risklerini tespit edilmesi çalışması yapılması, Yangın eylem planı oluşturulması, Yapılar için yangın planları ve denetleme çalışması yapılması, Yangın risklerinin önlenmesine yönelik kullanıcı bilgilendirmesi, Deprem risk tespiti çalışması, Afet durumunda acil kullanımlara yönelik çalışma yapılması önerileri yer alıyor.

Hazırlanan strateji belgesinin önemini vurgulayan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan “Bir şehir plancısı olarak ifade etmeliyim ki, bugün kentlerimizin ekosistemini korumak ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok” dedi. Şahan, “Aksi takdirde İstanbul’u geleceğe hazırlamamız ve güçlendirmemiz mümkün değil. İlgili ve yetkili tüm kurumlar konuya bu hassasiyet ve bakış açısıyla yaklaşmalı” ifadelerine yer verdi.