Gelir İdaresi Başkanlığı, KHK ile ihraç edilen ancak OHAL Komisyonu ve mahkeme kararı ile işine geri dönen kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının geri ödeme işlemlerinde ödemenin yapıldığı döneme ilişkin kesilen vergiler üzerine yapılan itirazlar neticesinde, işine geri dönen emekçilerin vergilendirmesinde ilgili döneme ait gelir vergisinin yeniden hesaplanması yönünde görüş verdi. Buna göre, fazla vergi kesintileri iade edilebilecek.

İşine geri dönen kamu çalışanlarından kesilen fazla vergiler iade edilecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu ve mahkeme kararları ile işine geri dönen kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının geri ödeme işlemlerinde yapılan fazla vergi kesintilerinin iade edilebilecek.

Konuya ilişkin ilgili kurumlara bir yazı gönderen Gelir İdaresi Başkanlığı, kamudan ihraç edildikten sonra OHAL konisyonu veya mahkeme kararları ile görevlerine iade edilen çok sayıda personelin, mali ve sosyal haklarının geri ödeme işlemlerine ilişkin kesilen vergi ücretlerine itiraz ettiğini hatırlattı. Konuya ilişkin itirazların incelendiği ve konunun yeniden değerlendirilmesinin gerektiğine dikkat çeken Başkanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararını hatırlattı.

7075 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesine vurgu yapılan yazıda, tekrar kamu görevine başlayan kişilere,kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden ay başından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden ve ilgili dönemlerde görevinde olması halinde alacağı net ücretin aynen ödenmesi gerektiği kaydedildi.

"GELİR VERGİSİ MEVZUATI YÜKSEK ORANDA VERGİLENDİRİMEYE NEDEN OLUYOR"

"Bu şekilde kamu görevine başlayan kişilere mali ve sosyal hakları her ne kadar aynen ödenmeye imkan sağlayacak şekilde hesaplansa bile gelir vergisi mevzuatı uyarınca söz konusu personele toplu olarak yapılan ücret ödemelerinin, ödendiği ayda elde edilen ücret geliri kabul edilerek kümülatif matrah üzerinden vergilendirilmesi ve sadece ödemenin yapıldığı aya ilişkin bir aylık asgari geçim indirimi (veya asgari ücret istisnası) uygulanması, 'aynen ödemeye' engel teşkil etmektedir" denilen yazıda, personellerin kanuna rağmen yüksek oranda vergilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, birden fazla yıla ilişkin ücret ödemesinin kümülatif olarak değerlendirip tamamının ödemenin yapıldığı dönemin geliri olarak kabul edilmesi, gelir vergisi tarifesinin artan oranlı etkisiyle söz konusu personele ödenen net ücretin, ilgili dönemlerde bu personelin görevinde olması halinde alacağı net ücretten daha düşük olması sonucunu doğurmaktadır. Buna ilave olarak, toplu ödemenin tamamının ödendiği ayın ücreti sayılması, göreve başlayan personelin takip eden aylarda alacağı ücretin de artan oranlı tarife nedeniyle daha yüksek oranda vergilendirilmesine yol açmaktadır" denildi.

Yazının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, muhtelif tarihlerde yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden ihraç edildikten sonra Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararları veya mahkeme kararlarına istinaden görevine iade edilen kamu personeline yapılan toplu ücret ödemeleri hususunda yaşanan ihtilafların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, söz konusu kamu personeline yapılan toplu ücret ödemelerine ilişkin olarak vergi kesintisi ile asgari geçim indirimi/asgari ücret istisnasının yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanması, daha önceki tarihlerde yapılan toplu ödemelerin, ödemenin yapıldığı ayın ücreti kabul edilmek suretiyle kümülatif matrah üzerinden vergilendirilmiş olması halinde, varsa açılmış olan davalardan feragat edilmesi kaydıyla bu ücretlere ilişkin fazladan yapılan kesintilerin de iadesinin sağlanması gerekmektedir. Aynı şekilde, kümülatif matrah nedeniyle toplu ödemelerin yapıldığı takvim yılı içinde (toplu ödemeyi izleyen dönemlerde) yapılmış olan ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerinin de düzeltilerek iade edilebileceği tabiidir. Bilgi edinilmesini ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen görüşümüzün tüm saymanlıklara duyurulması hususunda gereğini rica ederim."