birgün

29° AÇIK

İşveren maaş bordromuzu vermiyor, ne yapmalıyız?

ÇALIŞMA YAŞAMI 25.09.2020 04:00
Abone Ol google-news

SORU: İşyeri maaş bordrosunu vermiyor, ne yapmamız gerekiyor?

YANIT: İşçiye işverenlerce her ay yasal adıyla ücret hesap pusulası, yani bordro verilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk İş Kanunu’nun 37’nci maddesinden kaynaklanmaktadır. Madde aynen aşağıdaki gibidir:

Madde 37: ÜCRET HESAP PUSULASI

İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Madde metninden de açıkça anlaşılabileceği gibi buradaki amaç, işçinin her ay ücretinden yapılan yasal ve özel kesintileri görebilmesi, ücreti ile ilgili olası tereddütlerinin açıklığa kavuşmasıdır. Diğer taraftan yasa koyucu ücret hesap pusulası verilmemesini yaptırıma da bağlamıştır. Bu konudaki yaptırımlar da yine İş Kanunu 102’nci madde çerçevesinde düzenlenmektedir:

Madde 102: ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK

Bu Kanunun;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/85 md.) 32’nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen, 39’uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için (Değişik İbare: 17.01.2012 K.T-6270 S.K./m.17/ç) “yüz yirmi beş Türk Lirası”,

b) 37’nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi ücretlerinden 38’inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen 52’nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline (Değişik İbare: 17.01.2012 K.T-6270 S.K./m.17/ç) “dört yüz elli Türk Lirası idari para cezası”,

c) 41’inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için (Değişik İbare: 17.01.2012 K.T-6270 S.K./m.17/ç) “iki yüz yirmi Türk Lirası idari para cezası”…

Görülebileceği gibi işvereninizin size her ay ücret hesap pusulası, yani bordro vermesi yasal bir zorunluluk iken buna uymaması idari para cezası gerektiren bir durumdur. Yapmanız gereken bu zorunluluğu kendisine hatırlatmak olmalıdır. Aksi halde şikâyet hakkınızı (Türkiye İş ve Çalışma Kurumu’na) kullanabilirsiniz.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol