birgün

6° AÇIK

MEDYA 19.05.2015 13:49

Milli Gazete'den LGBTİ'lere: Lut Kavmi gibi helak olacaksınız!

Milli Gazete'den LGBTİ'lere: Lut Kavmi gibi helak olacaksınız!

Milli Görüş'e yakınlığıyla ve gerici yayınlarıyla bilinen Milli Gazete, bu kez de Ankara Üniversitesi'nde yapılan LGBTİ bireylerin yürüyüşünü "Lut Kavmi gibi helak olacaksınız" sözleriyle hedef gösterdi. Gazete, 'sapkınlık yürüyüşü' diye nitelendirdiği yürüyüş için "Böylesi 'özgürlüğün ancak üzerine tükürülür" ifadesini kullandı.

'Hak geldi, batıl zail oldu' sloganıyla çıkan gazete, liseleli öğrencilerin de katıldığı eylem hakkında "Başkentte dev­le­tin ön­de ge­len üni­ver­si­te­le­rin­den AÜ’­de, he­nüz al­kol re­za­le­ti gün­dem­de­ki ye­ri­ni ko­rur­ken, dün de eş­cin­sel­ler yü­rü­yüş ger­çek­leş­tir­di. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si kam­pü­sün­den baş­la­tı­lıp, Ce­be­ci cad­de­le­rin­de sür­dü­rü­len yü­rü­yü­şe, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin ya­nı sı­ra 'li­se­li­' ol­duk­la­rı be­lir­ti­len sap­kın grup­lar da des­tek ver­di. Yü­rü­yüş­te 'Gök­ku­şa­ğı ayak­la­nı­yor. Li­se­li­ler nef­re­tin üze­ri­ne ku­su­yor. An­ka­ra Li­se­li LGBTİ­' ya­zı­lı pan­kart­lar ta­şın­dı" sözlerini kullandı.

Siyasiler gibi 'yetkilileri göreve çağırma' imasında bulunulan haberde, "Mu­ha­fa­za­kâr öğ­ren­ci­ler üni­ver­si­te içe­ri­sin­de bu gi­bi sap­kın ey­lem­ler ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­liyor ol­ma­sı­na tep­ki gös­te­rir­ken, sap­kın ey­le­me göz yu­man Rek­tör­lük ve De­kan­lık yet­ki­li­le­rin­den açık­la­ma bek­le­ni­yor" denildi.

Milli Gazete'nin 'alkol skandalı' oalrak sunduğu olay ise, Si­ya­sa­l Bilgiler Fakültesi'nde geleneksel olarak her yıl yapılan 'İnek Bay­ra­mı' eğlenceleriydi. Bu kutlamayı da hedef gösteren gerici basın 'kam­püsün iç­ki şi­şe­le­ri ve iç­ki po­şet­le­ri ile pis­le­til­diğini öne sürmüştü.

Milli Gazete 'sinsi planı' deşifre etti: Yılbaşı, Allah’a karşı küresel isyan gecesidir