Munzur Özgür Aksın Meclisi'nden baraj ve HES projelerine dair açıklama

Barış KOP/İstanbul

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılması planlanan baraj ve HES projelerine ilişkin bir açıklama yapan Munzur Özgür Aksın Meclisi, alınan yargı kararları ile yıllardır yürüttükleri hukuk mücadelesinin görmezden gelinerek, projelere dair yeni bir gelişme yaşanmışçasına yapılan haberlere tepki gösterdi.

Munzur'a dair açıklamaların meclis ile birlikte değerlendirilerek yapılması gerektiğini belirten Munzur Özgür Aksın Meclisi, "Munzur'a dair mücadele yürüten ve emek sarf eden herkesi meclis ile dayanışmaya çağırıyoruz, kapımız herkese açıktır. Zira, Munzur sadece bizlerin değil tüm insanlığın kültürel ve doğal mirasıdır" ifadelerini kullandı.

Üstün kamu yararı kararı 2018 tarihinde iptal edildi

15 Ekim 2019 tarihinde medyada yer alan haber ve açıklamalarda Munzur Vadisi Milli Parkı'nda geçmişte projelendirilmiş Kalatepe Barajı ve HES'in, İdare Mahkemesi'nce iptal edildiği ve anılan kararın Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan diğer baraj ile HES projeleri için emsal teşkil edeceği şeklindeki tespite dair açıklama yapan Munzur Özgür Aksın Meclisi, baraj ve HES yapımına onay veren 'üstün kamu yararı' kararının Av. Barış Yıldırım tarafından açılan dava kapsamında Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2 Kasım 2018 tarihli kararı neticesinde iptal edildiği vurgulandı.

Meclis açıklamasında şunlara yer verdi:

"Keza 23/10/2019 tarihinde medyaya yansıyan haber ve açıklamalarda Munzur Vadisi Milli Parkı'nda geçmişte projelendirilmiş Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I - Konaktepe HES II Projesi için mahkemece keşif kararı alındığı da belirtilmiştir.

Belirtelim ki, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda baraj ve HES yapımına onay veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 18/04/2011 tarihli 'üstün kamu yararı' kararı Av. Barış Yıldırım tarafından açılan dava kapsamında Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 02/11/2018 tarihli ve 2018/1679 E. - 2018/2166 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Nitekim, Kaletepe Barajı ve HES ile ilgili olarak 15/10/2019 tarihinde paylaşılan karar içeriğinde de bu husus belirtilmektedir.

Anılan kararda: " 'Munzur Milli Parkı' sınırları içinde yer alan projelerle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 18.04.2011 tarihli üstün kamu yararı kararının bulunduğu belirtilmekte ise de Munzur Vadisi Milli Parkı'nın mutlak koruma zonunda inşa edilmesi planlanan baraj ve HES projelerinin yapılması hususunda "kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk" bulunduğuna ilişkin 18.04.2011 tarihli Orman ve Su İşleri Bakanlığı işlemi mahkememizin 02.11.2018 tarih ve E:2018/1679, K:2018/2166 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

"Munzur'da baraj ve HES inşa edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir"

Milli Park Statüsündeki bir alanda üstün kamu yararı kararı olmaksızın , 1967 tarihli güncel olmayan bir inkişaf raporu dışında çevresel etki değerlendirme süreci işletilmeksizin baraj ve HES projesi yapılmasının, başta çevrenin korunması ilkesi olmak üzere Mili Parklar Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olacağının anlaşılması karşısında hukuka uyarlılık bulunmadığı..." denilerek Üstün Kamu Yararı kararı iptal edildiğinden Munzur Vadisi Milli Parkı'nda baraj ve HES inşa edilemeyeceği açıkça belirtilmektedir.

Dolayısıyla son açıklanan karar Munzur Vadisi Milli Parkı yönünden yeni bir hukuksal durum üreten bir karar değil aksine daha önce açılan davada 'üstün kamu yararı' kararı iptal edildiğinden Munzur Vadisi Milli Parkı'nda baraj ve HES inşa edilemeyeceğini belirten bir karardır."

"Alınan iptal kararları yasama, yürütme ve idare makamlarını bağlayıcıdır"

Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce alınan kararın, meclis bileşenlerince 17 Aralık 2018 tarihinde Dersim Ana Fatma ziyaretinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla paylaşıldığını aktaran Munzur Özgür Aksın Meclisi, Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I - Konaktepe HES II projesinin lisansının da Av. Barış Yıldırım tarafından açılan dava neticesinde Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edildiğini, iptal kararının da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onaylanarak kesinleştiğini belirtti.

Meclis, Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I - Konaktepe HES II için Bakanlar Kurulu’nca alınan ve 13/01/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Acele Kamulaştırma Kararı'na karşı açılan davalarda da önce yürütmeyi durdurma müteakiben de Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal kararlarının verildiğini, Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca da anılan kararların Yasama, Yürütme ve İdare makamlarını bağlayıcı olduğunu ifade etti.

"Bu bakımdan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II için keşif kararı alınması hukuka aykırıdır" diyen Munzur Özgür Aksın Meclisi açıklamasında,

"Üstün Kamu Yararı kararının iptali ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı da hükümsüz hale gelmiştir. Zira, Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nın Giriş Bölümü'nde planın, Bakanlığın 18/04/2011 tarihli "Üstün Kamu Yararı" kararı gereğince oluşturulduğu belirtilmektedir.

"Karar, Mercan HES projesi içinde bağlayıcıdır, faaliyetleri derhal durmalıdır"

Bu sebeplerle Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nda öngörülen tüm yapı ve faaliyetler hukuka aykırı hale gelmiştir. Belirtmek gerekir ki; karar halihazırda faaliyette bulunan Mercan HES Projesi için de bağlayıcıdır. Nitekim, Mercan HES'in faaliyetlerinin durdurulması maksadıyla 12/07/2013 tarihinde TBMM Dilekçe Komisyonu'na Av. Barış Yıldırım tarafından yapılan başvuruya verilen yanıtta:

"Mercan HES ve Munzur Çayı üzerinde projelendirilen diğer baraj ve HES'lerin kamu yararı ve zorunluluklar yönüyle değerlendirilmesi maksadıyla beş ayrı bilimsel rapor ve bu raporların birlikte ele alındığı bir sentez raporu hazırlattırılmış ve akabinde de 18.04.2011 tarihinde (Mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı Olur'u ile "Üstün Kamu Yararı" kararının alındığı, bu karar kapsamında Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının onaylanarak yürürlüğe girdiği,

Uzun Devreli Gelişme Planı revizyonun dayanağı olan "Üstün Kamu Yararı" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davanın halen devam ettiği..." denilmek suretiyle açılan dava sonucu verilecek karara göre işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmişti. "Üstün Kamu Yararı" kararı iptal edildiğinden derhal Mercan HES'in faaliyetleri durdurulmalıdır.

"Munzur tüm insanlığın kültürel ve doğal mirasıdır"

Gelinen aşama itibariyle hukuken Munzur Vadisi Milli Parkı'na baraj ve HES Projelerine dair alınan yargı kararları ve Munzur Özgür Aksın Meclisi'nin yılardır yürüttüğü mücadele belirtilmeksizin baraj ve HES Projelerine dair yeni gelişmeler varmış gibi haber ve açıklamalar yapılması Munzur Mücadelesinin uzun yıllardır yürütülerek elde edilmiş çok önemli kazanımlarına zarar verecektir.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın kültürel ve doğal mirasını korumak adına yola çıkan Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak Munzur'a dair açıklamaların meclis ile birlikte değerlendirilerek yapılmasını gerekliliğini belirtmek isteriz.

Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak Munzur'a dair mücadele yürüten ve emek sarf eden herkesi / herkesimi Meclis ile dayanışmaya çağırıyoruz, kapımız herkese açıktır. Zira, Munzur sadece bizlerin değil tüm insanlığın kültürel ve doğal mirasıdır" ifadelerine yer verildi.

cukurda-defineci-avi-540867-1.