Google Play Store
App Store

TTB, “Pandemide Şehir Hastaneleri” anketinin sonuçları düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, sağlık emekçilerinin yüzde 96,3’ünün tükenmişlik sendromu yaşadığı belirtilirken özellikle salgının pik yaptığı dönemlerde şehir hastanelerinin ihtiyaca yanıt veremediği de ifade edildi.

Salgının pik dönemlerinde şehir hastaneleri ihtiyaca yanıt veremedi

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugüne kadar ekonomik-siyasal-sosyal boyutu pek çok yönüyle tartışılan, COVID-19 pandemisiyle birlikte ise sağlık hizmetindeki etkisi daha da tartışılır hale gelen şehir hastaneleri ile ilgili hazırladığı anketin sonuçlarını düzenlediği basın toplantısı ile paylaştı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’nun çalışmalarında da görülebileceği üzere “şirket hastaneleri” nitelemesinin daha doğru olacağını söyledi. Korur Fincancı, “Pandemide Şehir Hastaneleri Anketi” ile özellikle bu hastanelerdeki sağlık emekçileriyle doğrudan iletişim kurulmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

ŞEHİR HASTANELERİ İHTİYACA YANIT VEREMEDİ

TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de iktidarın şehir hastanelerini “mükemmeliyet merkezleri” ve “pandeminin ilk büyük başarı öyküsü” olarak sunduğuna dikkat çekip bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu anlamak üzere bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Ökten, sunumunu şöyle noktaladı: “Anket sonuçlarına göre şehir hastanelerinin pandemide ‘mükemmeliyet merkezleri’ olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Özellikle pandeminin pik yaptığı dönemlerde şehir hastaneleri ihtiyaca yanıt vermemiştir. Bu nedenle şehir hastanelerinin açıldığı şehirlerde kapatılan hastaneler açılmalıdır. Sonuçlar bir kez daha göstermektedir ki; şehir hastaneleri toplum sağlığı için uygun projeler değildir. Bu projeden en kısa zamanda vazgeçilmesi hem sağlık sistemini hem de geleceği ipotek altına alan ülke ekonomimiz için çok daha faydalı olacaktır.”

salginin-pik-donemlerinde-sehir-hastaneleri-ihtiyaca-yanit-veremedi-878551-1.

YÜZDE 44’Ü İŞTEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Özlük haklarından hizmet sunumuna, hasta güvenliğinden kaynak kullanımına 39 sorudan oluşan ve 13 şehir hastanesinde 230 kişiye yapılıp 219’u değerlendirmeye alınan anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

• Sağlık emekçilerinin yüzde 49,3’ü özellikle pandeminin başında kişisel koruyucu ekipman tedarikinde sorun yaşadı. Yüzde 58’i ise kendilerine verilen ekipmanların düşük kaliteli olduğunu belirtti.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 70,8’inin çalıştığı hastanede sağlığı ve güvenliği denetimi yok.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 8,2’sinin çalıştığı hastaneye yeni yatak eklendi. Yüzde 55,3’ünün çalıştığı hastaneye yeni yatak eklendi fakat sağlık çalışanı sayısı değişmedi. Yüzde 17,8’inin çalıştığı hastaneye yatak eklendi, sağlık çalışanı sayısı arttı fakat şirket çalışanı sayısı değişmedi. Hem yatak eklendiğini, hem de sağlık çalışanı ve şirket personeli sayısının arttığını söyleyen sağlık emekçilerinin oranı sadece yüzde 9,6 oldu.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 69,4’ünün çalıştığı hastanede çalışmayı güçleştiren işleyiş sorunu var.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 96,3’ü tükenmişlik sendromu yaşadı/yaşıyor.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 44,3’ü işten ayrılmayı veya emekli olmayı düşünüyor.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 50,7’si taşeron şirketlerin çalışanlara yönelik ayrımcı tutumlarına tanık oldu.

Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları

• Sağlık emekçilerinin yüzde 29,7’sinin performans ödemeleri azaldı, yüzde 26,5’ininki ise değişmedi. Yine yüzde 53,9’u ek ödeme almadı. Performans ödemesi ve ek ödeme sorularına olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 42-43’te kaldı.

• Hastalanan sağlık emekçilerinden yüzde 57,5’i hak kaybı yaşadı.

Sağlık Hizmeti Sunumu

• Sağlık emekçilerinin yüzde 72,9’u ayaktan başvuruların azaldığını ifade etti.

• Yatan hasta başvurusu yüzde 41,6’sına göre azalırken; yüzde 45,2’sine göre arttı.

• Acil başvuruları yüzde 33,3’üne göre azalırken; yüzde 49,3’üne göre arttı.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 88,1’i elektif vakaların azaldığını bildirdi.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 43,8’i mekânsal büyüklüğün olumsuz sonuç doğurduğunu belirtti; yüzde 37,9’u ise olumlu etkiden söz etti.

Hasta Güvenliği

• Sağlık emekçilerinin yüzde 55,7’sine göre enfeksiyon komistesi toplanmadı.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 65,3’üne göre sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinde sorun var.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 72,1’ine göre kapalı alanların fazla, koridorların uzun, kulelerin uzak olması sorun yarattı.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 63,5’ine göre hastanelerin büyük, yatak sayısının fazla, refakatçi sayısının çok olması bulaş riskini artırdı.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 81,7’sine göre hastanelerin şehir dışında olması ve hastaların toplu taşıma araçlarına mecbur bırakılması enfeksiyon riskini artırdı.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 80,4’üne göre hastane pencereleri açılmıyor.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 66,2’sine göre şehir hastanelerinde hasta güvenliği olumsuz etkileniyor.

Kaynakların Kullanımı

• Hastanelerin şirketler tarafından yönetilmesi sağlık emekçilerinin yüzde 53,9’una göre olumsuz sonuç doğuruyor.

• Şehir hastanelerini yöneten şirketlere yapılan hizmet ödemelerine dair sağlık emekçilerinin yüzde 93,2’sinin bilgisi yok.

• Sağlık emekçilerinin yüzde 80,4’üne göre kamu hastanesi ve şehir hastanesi yönetim ve işleyişi arasında fark var.