SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, deprem felaketinden etkilenen illerdeki bazı işlemlerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bir dizi tedbir aldı. 4 madde halinde belirlenen esaslar dün (15 Şubat) itibarıyla uygulanmaya başlandı.

SGK, 'deprem' tedbirlerini açıkladı: 4 başlıkta uygulanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 10 ilde "Kısa Vadeli Sigortalı İşlemleri", "Kurum Sağlık Kurulu İşlemleri", "Aylık Bağlama İşlemleri" ve "Sigortalı Tescil Hizmet ve Borçlanma İşlemleri"nin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bazı tedbirler açıkladı.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Deprem Afet Tedbirleri" başlığı altında yapılması gerekenlere ilişkin esasları 4 madde halinde belirleyerek, ilgili birimlere iletti.

Tedbirlerin, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kurumca sunulan hizmetlerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Deprem bölgesinde uygulanacak ve "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Bulundukları Süreleri Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki iş ve işlemleri de kapsayacak olan kararlar ikinci bir karara kadar yürürlükte olacak.

KISA VADELİ SİGORTALI İŞLEMLERİNDE ONAY ARANMAYACAK

SGK'nin belirlediği esaslara göre, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yürütülen kısa vadeli sigortalı işlemleri şöyle yapılacak:

► Emzirme ödenekleri ile işverenlerince çalışılmadığına dair bildirim veya sigortalılarca çalışmadıklarına dair beyanı yapılmış olan hastalık ve analık sigortasından düzenlenen raporlara ilişkin geçici iş göremezlik ödenekleri il müdürlükleri adına herhangi bir onaya gerek kalmaksızın ilgili merkez birimlerince sistem üzerinden ödenerek muhasebeleştirilecek.

► 06 Şubat 2023 (dahil) tarihinden önce veya sonra düzenlenmiş raporlara (iş kazası dahil) ilişkin ödeme yapılmasında çalışılmadığına dair bildirim veya beyan olup olmadığına bakılmaksızın tüm raporlara ait geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin işlemler, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı'nca yapılacak ve herhangi bir onaya gerek kalmaksızın ilgili merkez birimince otomatik olarak muhasebeleştirilecek.

► Geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme ödeneklerine ilişkin Mali Otomasyon Sistemi Projesi (MOSIP) sistemine kaydedilmiş olmakla birlikte yevmiye numarası almamış kayıtlar, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca bir defaya mahsus olmak üzere muhasebeleştirilerek ödeme işlemi gerçekleştirilecek

► Mahsuplaşma Programı kapsamındaki işyerleri için mahsuplaşma işlemi yapılmayarak geçici iş göremezlik ödenekleri doğrudan sigortalılara ödenecek."

KURUM SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ

Öte yandan, Malatya Kurum Sağlık Kurulu'nca (Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Muş, Tunceli) yapılmakta olan işlemler Eskişehir Kurum Sağlık Kurulu'nca, Gaziantep Kurum Sağlık Kurulu'nca (Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) yapılmakta olan işlemler ise Antalya Kurum Sağlık Kurulu'nca yürütülecek.

AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sigortalı veya hak sahiplerinin gelir/aylık/ödenek talepleri, aylık bağlamaya yetkili ünite ayrımı gözetilmeksizin talebin verildiği ünitece alınacak.

► Malullük, yaşlılık, aktif ölüm ilk karar aylık talepleri ile toptan ödeme ve cenaze ödeneği taleplerinden son çalışması veya aylık bağlayacak ünitesi Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olanların talebe konu iş ve işlemleri talebin alındığı ünite tarafından sonuçlandırılacak.

► Dosya yeri Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş olan pasif ölüm ilk karar ve yaşlılık aylığı ikinci karar talepleri ile 4/1-(b) kapsamındaki ölüm aylığına ilişkin işlemler, talebin verildiği ünitece dosya yeri bilgisi değiştirilmek suretiyle yapılacak.

► Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de bulunan 4/1-(a) kapsamındaki ölüm dosyalarına ilişkin ikinci karar işlemleri, bu üniteler adına Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarınca yapılacak.

d) Ölüm aylığı ikinci karar işlemleri dışında Adıyaman ve Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından alınan gelir/aylık/ödenek taleplerine ilişkin işlemler Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, Hatay Sosyal Güvenlik İL Müdürlüğü tarafından alınan taleplere ilişkin işlemler ise Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce sonuçlandırılacak.

► Sigortalı veya hak sahiplerinin 6 Şubat 2023 tarihi öncesinde gelir/aylık bağlama işlemleri Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş sosyal güvenlik il müdürlüklerince yapılmış olmakla birlikte onay işlemleri yapılmamış olanların onay süreci, bu il müdürlükleri adına Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek.

SİGORTALI TESCİL, HİZMET VE BORÇLANMA İŞLEMLERİ

► Depremden etkilenen 10 ilde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların doğrudan ya da posta yoluyla yaptıkları borçlanmalar dahil olmak üzere mevcut ya da yeni borçlanma, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin işlenmesi, tescil ve hizmet kayıtlarının güncellenmesi, taleplerine ilişkin iş ve işlemler, sigortalı ya da hak sahiplerinin talepte bulunduğu ünite tarafından sonuçlandırılacak.

► Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illerinde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların e-Devlet üzerinden yaptıkları borçlanma talepleri ve isteğe bağlı sigorta başvurularına ilişkin işlemler ile kamu kurumlarından veya odalardan on-line (dijital) olarak alınan tescil bildirim işlemleri; Adıyaman adına Sinop, Hatay adına Ankara, Kahramanmaraş adına Aydın, Malatya adına Balıkesir, Osmaniye adına ise Erzurum sosyal güvenlik il müdürlüklerince sonuçlandırılacak.

► Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından borçlanma işlemleri yapılan sigortalıların borçlanma iade talepleri, belirtilen iller adına Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanlarınca sonuçlandırılacak.

(ANKA)