Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nda (TKİ) müdür ve şube müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sözlü sınavında usulsüzlük olduğu iddia edildi. Usulsüz şekilde elendiği iddiasıyla mahkeme yoluna giden Ş.B.'nin itirazı Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine istinafa başvuru yapan Ş.B.'nin söz konusu karara ilişkin itirazı ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından haklı bulunarak, idari mahkemenin kararı bozuldu.

TKİ'deki müdürlük mülakatı hakkında iptal kararı: Objektif değil!

Özge TÜRKOĞLU

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nda (TKİ) müdür ve şube müdürlüğü kadroları için yapılan görevde yükselme mülakatı, objektif kriterlere uymadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesi tarafından iptal edildi.

TKİ'de müdür ve şube müdürlüğü kadroları için yapılan görevde yükselme sözlü sınavına katılan Ş.B., minimum puan olan 70'in altında puan verilerek başarısız sayıldı. KESK'e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri (ESM) Sendikası ve Ş.B., sınavda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, sınavın ve söz konusu kadrolara yapılan atamaların iptali istemiyle Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Ancak, idari mahkeme, sınavın 'ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapıldığı' kanaatiyle, sınavın ve söz konusu kadrolara yapılan tüm atama işlemlerinin iptali istemine yönelik, hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, itirazın reddine karar verdi.

Daha sonra Ş.B. konuyu istinafa taşıdı. Başvuruda, 'soruların kura usulü ile belirlenmediği, ilan edilen sınav konuları dışında soru sorulduğu ve konu bazında dağılımın adil olarak yapılmadığı, cevap anahtarının önceden hazırlanmadığı, soruları cevapladığı ve ifade güçlüğü yaşamadığı ileri sürülerek idare mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesinin' istendiği belirtildi.

Olayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, istinafa yapılan başvurunun kabulüne karar verdi. Mahkeme, "Davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, adaylara sorulacak soruların kişiye yönleik olarak değil, sınava yönelik olarak hazırlanması ve sınav anında objektif bir belirleme ile adaya soru sorulması ve her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır" dedi.

Kararda, sözlü sınavın objektif ölçütlere aykırı olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sınav kapsamında davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin dava konusu işlem ve müdür-şube müdürü kadrolarına yapılan tüm atama işlemlerinde hukuka uyarlık, aksi kabulden hareketle alınan davanın reddine ilişkin istinafa konu idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Mahkeme, başvuruya konu idare mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemlerin iptaline oy birliği ile karar verdi.