İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından İYİ Parti de zeytinliklerin madenciliğe açılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Zeytinlik düzenlemesini İYİ Parti de yargıya taşıdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tepki çekmişti.

İYİ Parti, “Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.” hükmünü içeren yönetmelik maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bugün Danıştay’da dava açtı.

ANKA'nın haberine göre İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun tarafından açılan davanın dilekçesinde, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un “Zeytin yetiştirmeye elverişli alanların hiçbir şekilde veriliş amacı dışında kullanılamayacağı’ hükmüne dikkat çekildi.

MEVZUAT İHLALİ

Söz konusu yönetmelikle zeytincilik faaliyeti yürütülen alanların münhasıran amacı dışında ve özel hukuk tüzel kişilerine kar sağlayacak şekilde tahrip edilmesinin yolu açıldığına dikkat çekilen dilekçede, "Bu hususun hem ulusal hem de uluslararası mevzuatta zeytinlik alanların korunmasına yönelik öngörülen gerekleri ihlal ettiği ortadadır” denildi.

Danıştay tarafından bu konuda daha önce de iptal kararları verildiği belirtilen dilekçede, yönetmeliğin telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına neden olacağı ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede, yönetmeliğe ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

“Hükmün uygulanması halinde zeytin ağaçlarının verimliliğinin ortadan kalkacağı aşikârdır. Yeni ekim yapılan zeytinliklerin meyve verecek duruma gelmesi 5-6 yıllık bir süreç alacak ve verimli hale gelmeleri ise 20 yıl gibi uzun bir zaman alacak gerçekleşecektir. Bu kapsamda yönetmelik ile öngörülen maden inşası faaliyetlerinin telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı aşikârdır. ‘Hukuka açık aykırılık’ ve ‘telafisi güç/imkânsız zarar’ koşulları somut olayda mevcuttur. Dava konusu işlemin yürütülmesi halinde kamusal yarar ihlal edilmiş olacak, kamu vicdanı zedelenecek. Davalı kurumun savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması zaruret arz etmektedir. İdarenin savunmasının alınmasına gerek duyulması halinde ise savunma süresinin azami on beş gün olarak belirlenmesini talep etmekteyiz.”