Gaziantep 7. Aile Mahkemesinden İlan

Tarih: 21.09.2023
İLAN
GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/960 Esas
KARAR NO : 2023/205

Davacı SABAH ABDUREZAK, davalı YAHYA EL AHMED aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan 17/10/2022 tarihli dava dilekçesinde özetle; Tarafların 07/06/2015 tarihinde dini nikah ile evlendiklerini, bu evlilikten 3 tane müşterek çocuklarının bulunduğunu, bir de evlilik birliğinden olmayan ancak davalının bir önceki evlilik birliği içerisinde doğan 1 çocuğu daha bulunduğunu, davalının evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, müvekkiline ve çocuklara şiddet uyguladığını, müvekkilinin çocukları için bu şiddeti sineye çektiğini ancak 08/08/2022 tarihli şikayet dilekçesi üzerine davalının Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiğini sonrasında serbest bırakıldığını, davalının çocukların sorumluluğundan kurturlamk için Suriye'ye kaçtığını, kendisinden haber alınamadığını, fiilen biten bu evliliğin ne taraflara ne de topluma bir faydasının kalmadığını, bu sebeple tarafların boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline bırakılmasını, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkememizin 24/01/2023 tarihli muhtırası ile davacı vekiline davacı ve davalının evliliklerine ve müşterek çocuklarına dair resmi belge veya onaylı suretlerini sunmak üzere 2 haftalık kesin süre verildiği; verilen süre içerisinde davacı vekilinin 01/02/2023 tarihli muhtıraya cevap dilekçesinde davacı müvekkilinin kimlik bilgilerinde evli ibaresinin bulunduğunu, davalı tarafın kimlik bilgilerinde ise bekar ibaresinin mevcut olduğunu, bu ibarelerin ülkemize girişte beyan esasına dayanarak yazılan bilgiler olduğunu, davalı tarafın kimlik bilgisinde bekar yazmasına rağmen çocuklarına ait kimlik kartlarında davacı ve davalının isimlerinin yazdığını ve kimlik bilgilerini ekte sunduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Davacı dava açarkendavalı ile evli olduklarına ilişkin resmi makamlarca hazırlanmış aslı veyaonaylanmış suretini dava dilekçesine eklemediği, Dava dilekçesinde davacı ile davalının dini nikah ile evlendiğinin belirtildiği, Gaziantep İl Göç İdaresinden gelen 24/10/2022 tarihli müzekkere cevabında davacının medeni durumunun evli, davalının medeni durumunun bekar olarak göründüğü ve davacı ve davalının evli olduklarına ilişkin kayıt bulunmadığı görülmekle, tarafların resmi olarak evli olduğuna dair herhangi bir belgenin bulunmadığı, yine davacı vekiline verilen kesin sürede de tarafların evliliğine dair resmi bir belge sunulmadığı , bu suretle boşanma kararı verilebilmesi için öncelikle tarafların evli olduklarını ispatlamaları gerektiğinden ve davacı tarafın davalı ile evli olduğunu ispatlayamadığından (Bu yönde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi 2020/1404 Esas, 2021/2120 Karar sayılı ilamı) davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-DavanınREDDİNE,
2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
3-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
4-492 sayılı harçlar kanununa göre alınması gerekli 179,90 TL harçtan davacı tarafça yatırılan 80,70 TL'nin mahsubu ile bakiye 99,20 TL'nin terkin sınırı içerisinde bulunduğundan yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesini yer olmadığına,
6-Suç üstü ödeneğinden karşılanarak davacı vekiline çıkarılan 1 adet e tebligat ücreti olan 9,00 TL'nin davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,
7-HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,
Dair, Tarafların yokluğunda verilen karar gerekçeli kararın taraflaratebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK süre içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememizeverilecek dilekçe ile İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2023

Basın No: ILN01894319