T.C. Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2022/312 Esas Karar No : 2023/137 Karar

Mahkememizin 13/02/2023 tarih ve 2022/312 Esas, 2023/137 karar sayılı ilamı ile sanık Emin oğlu, 01/05/1987 doğumlu Mehmet Salih ÇELİK hakkında, 15/06/2021 tarihinde işlediği iddia edilen Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçu nedeniyle eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 165/1, 62/1, 52/2.maddeleri uyarınca sonuç olarak 5 AY HAPİS ve 80,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK’nin 53.maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmasına, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydınakarar verilmiştir.
Kararın sanık Mehmet Salih ÇELİK'in yargılama aşamasında bildirmiş olduğu adresine çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araştırmalarında tebliğe yarar adres tespit edilemediği, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.18/05/2023

Basın No: ILN01835700