T.C. Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

T.C. ANTALYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2021/503
KARAR NO : 2022/382
Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/05/2022 tarihli ilamı ile sanık Merdan SAPAROV hakkında;
"Sanık Merdan hakkında değişen suç vasfıyla bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçununu işlediği mahkememizce sabit görülmekle, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK 'nın 142/2-h maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı,göz önünde bulundurularak TCK' nın 3/1 ve 61/1 maddeleri uyarıncatakdiren5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığınduruşmadaki olumlu tutumu lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nun 62. maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen hapis cezası gereği, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararı ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nun 53.maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3. Fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA,
Verilen cezanın süresi itibariyle koşulları oluşmadığından TCK 50, 51 VE CMK 231 MADDELERİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,
Dair; sanık Merdan'ın yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda, C. Savcısının mütalaasına uygun olarakyüzlerine karşı verilenler yönünden kararın tefhiminden, yokluğunda verilenyönünden kararın tebliğinden itibaren başlayacak 7 günlük süre içerisinde,tutuklu ve hükümlüler açısından cezaevi müdürlüğüne verilecek dilekçe ile bu durumda olmayanlar açısından mahkememiz kalemine veya başka bir mahkemeye doğrudan başvurup beyanın tutanağa geçirilmesi, yada yazılı dilekçeyle yapılabilecek İSTİNAF yasa yolu açık olmak açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmekle, Bahtıyar ve Zohre oğlu, 29/03/1980 doğumlu, MERDAN SAPAROV'a (TC Kimlik No 158*****062) gerekçeli karar tebliğ edilememiş ve tüm araştırmalara rağmen tebligat adresi tespit edilemediğinden;
Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, sanık MERDAN SAPAROV'a İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01835708