T.C. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İlanı

Tarih: 20.09.2023
T.C. ADALET BAKANLIĞI
 Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü

İLAN


1- Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz Ziraat İşkolu tarafından  2023 Yılında üretimi yapılan yaklaşık 400.000(±%20)kg dalından  Enterdonate Limon 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre (Açık Arttırma Usulü) ihale edilecektir.
2- İhale dökümanı ile teknik şartnameler, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu'ndan ücretsiz temin edilebilir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerinin ihale dökümanlarını alması gerekmektedir.
3- İhale Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası Toplantı ve İhale Salonunda aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.
     a) Enterdonate Limon satış ihalesi 27/09/2023 Çarşamba günü  saat 14:00’da    
4- Enterdonate Limon 6,65-TL/1kg üzerinden, ihaleye çıkarılacaktır. Tahmini bedeli kdv hariç 2.660.000,00-TL(İKİMİLYONALTIYÜZATMIŞBİNTÜRKLİRASI) olup, geçici teminat tutarı en az 79.800,00-TL(YETMİŞDOKUZBİNSEKİZYÜZTÜRKLİRASI)’dir.
    5- Tedavüldeki Türk parası ve bankaların vereceği süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilecektir.
6- İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
Geçici teminat vermesi,

  1. Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
  2. Müşterinin tüzel kişi olması halinde ihaleye giren kişinin gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
  3. Şahıs adına ihaleye vekâleten giren kişiler, gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
  4. Tebligat için adres beyanı
  5.  Yukarıda belirtilen belgeler ihale komisyonuna en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.  Belirtilen ihale saatine kadar belgelerini teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar


    İlanen duyurulur.
 

Basın No: ILN01892082