T.C. İstanbul Anadolu 10. İcra Ceza Mahkemesi İlanı

Tarih: 07.06.2023
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43018567-2019/405-Ceza Dava Dosyası 29.05.2023 İ L A N
Müşteki TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİvekili tarafından Sanık MYKHAILO KOLCHIN aleyhineÇekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dolayıMYKHAILO KOLCHIN hakkında yapılan yargılama sonucu verilen 24/05/2022 tarih ve 2019/405esas, 2022/137 karar sayılı gerekçeli kararının tüm aramalara rağmen MYKHAILO KOLCHIN'e tebliğ edilemediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm kısmının aşağıdaki yazılı olduğu şekli ile ilan edilmesi suretiyle,
7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca Türkiye Geneli Yayımlanan herhangi bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
Mahkememizin kararına karşı istinaf talebinizi 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize bir dilekçe takdimi veya bu hususta zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile düzenlenecek bir tutanak ile yargı sınırları dışında ise bulunulan yer İcra Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine İSTİNAF başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği ihtar olunur. Gerekçeli kararın tebliğ yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.
HÜKÜM:
1-Her ne kadar sanıklar Mahmut Yavuz ve Zeki Özçıtraz'ın, keşideci Evim Alışveriş Merkezi Çeyiz Ev Tekstili Elektrikli Ev Aletleri Ticaret Limited Şirketi'ni temsilen keşide edilen muhatabı Denizbank A.Ş. Ümraniye İstanbul Şubesi olan, 16/02/2019 keşide tarihli ve İstanbul keşide yerli, E1-1839643 çek nolu, 15.000,00 TL tutarlı çek yönünden üzerine atılı 5941 sayılı Çek Kanunu 51/1. maddesi gereğince "çekle ilgili olarak karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılması istemi ile ceza davası açılmış ise de, Sanıklara yüklenen suçun belirtilen sanıklar tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince sanıkların müsnet suçtan AYRI AYRI BERAATLERİNE,
2- Müşteki tarafça yapılan müşteki üzerine bırakılmasına,
3- Sanıklardan Mahmut Yavuz kendisini müdafi ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca 1.550,00-TL vekalet ücretinin müştekiden alınarak sanıklardan Mahmut Yavuz'a verilmesine,
4- Sanıklardan Zeki Özçıtraz kendisini müdafi ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca 1.550,00-TL vekalet ücretinin müştekiden alınarak sanıklardan Zeki Özçıtraz'a verilmesine,
B-Sanık Mykhaılo Kolchın yönünden;
1- Sanık Mykhaılo Kolchın'in, keşideci Evim Alışveriş Merkezi Çeyiz Ev Tekstili Elektrikli Ev Aletleri Ticaret Limited Şirketi'ni temsilen keşide edilen muhatabı Denizbank A.Ş. Ümraniye İstanbul Şubesi olan, 16/02/2019 keşide tarihli ve İstanbul keşide yerli, E1-1839643 çek nolu, 15.000,00 TL tutarlı çekten kaynaklanan eylemi nedeni ile "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" suçunu işlediği anlaşılmakla, suçun işleyiş biçimine, suç konusu çekin miktarına göre eylemine uyan 5941 Sayılı Kanunun 5/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 10 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,
2-Oluşa ve takdire göre sanığa verilen cezada yasal şartları oluşmadığından ve bulunmadığından başkaca kanunen ve takdiren indirim ve artırım sebebinin uygulanmasına yer olmadığına,
3- Sanığın verilen gün para cezasının bir günü 5237 Sayılı TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak takdiren 100,00 TL den hesap edilerek sanığın 1.000-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
4-Sanığa hükmolunan adli para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından, verilen cezanın bu miktar esas alınmak suretiyle sanığın NETİCEDEN 12.970-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5-Sanığa hükmolunan adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nun 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi haller göz önüne alınarak birer ay ara ile on (10) eşit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunda kendisine ihtarat yapılmasına, (sanık hazır olmadığından ihtarat yapılamadı)
6-6728 yasa ile değişik 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1 maddesinin 3. cümlesi uyarınca sanık Mykhaılo Kolchın'in (Ukrayna Halk Cumhuriyeti uyruklu, 19800321-03232 nolu 21.03.1980 doğumlu, erkek, FT115906 pasaport nolu) ve 0382017655900017 mersis nolu Evim Alışveriş Merkezi Çeyiz Ev Tekstili Elektrikli Ev Aletleri Ticaret Limited Şirketi'nin ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMASINA, 5941 sayılı yasanın 5/8.fıkrası gereğince güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile MERSİS ile Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilmesine,
7-Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilen sanık Mykhaılo Kolchın'in kendisi adına ve yetkilisi olduğu Evim Alışveriş Merkezi Çeyiz Ev Tekstili Elektrikli Ev Aletleri Ticaret Limited Şirketi adına basılı ve elinde bulunan bütün çek yapraklarını 5941 sayılı Çek Kanunu 5/6-7 maddesi gereğince ait olduğu bankalara iade etmekle ve kararın kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri ,düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste halinde vermekle yükümlü olduğunun ihtarına, (sanık hazır olmadığından ihtarat yapılamadı)
8-Yasal olanak bulunmadığından sanık hakkında verilen ceza yönünde erteleme, ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,
9-5941 Sayılı Çek Kanunun 6/1-2 maddesi uyarınca sanığın hakkında verilen hükmün kesinleşmesinden önce, karşılıksız kalan çek bedelini, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 Sayılı Kanuna göre ticari işlerde uygulanacak temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte tamamen ödemesi halinde veya müştekinin şikayetten vazgeçmesi durumunda davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, ödemenin veya şikayetten vazgeçmenin hükmün kesinleşmesinden sonra gerçekleşmesi halinde hükmün bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasına karar verileceğinin ihtar edilmesine, (sanık hazır olmadığından ihtarat yapılamadı)
10-Müşteki tarafından sarf edilen 288,70-TL yargılama giderinin CMK.nın 324 ile 325 maddeleri gereğince Sanıktan alınarak Müştekiye verilmesine,
11-Müşteki kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 1.550,00-TL vekalet ücretinin sanıkMykhaılo Kolchın'den alınarak müştekiye verilmesine,
12- Gider avansından artan tutar kalması halinde karar kesinleştikten sonra talep halinde yatıran tarafaiadesine,

Basın No: ILN01841218