T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2016/289 Esas
DAVALI ZEYNEP TÜLİN DUPLESSİS-
Davacılar , VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MALİYE HAZİNESİ, VS. ileDavalılar, AYLA ONARAOL, ABDULLAH AYDIN,ZEYNEP TÜLİN DUPLESSİS vs. arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;
Mahkememizce davalı Zeynep Tülin Duplessis'in bildirilen adresine dava dilekçesi ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerinde bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, davalı Zeynep Tülin Duplessis'e dava konusu olan İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, eski 1094 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 11/07/2023 günü saat: 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 112. Maddesi gereğince 2 hafta içinde iddia ve savunmalarınızı delilleriniz ile birlikte yazılı olarak vermeniz, vermediğiniz takdirde HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayacağınız, yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/05/2023

Basın No: ILN01836132