Makina Mühendisleri Odası tarafından koronavirüs vakasında hastaneler ve toplu bulunan mekanlardaki iklimleme tesisatlarına dikkat çekti.

Makine mühendislerinden koronavirüs uyarısı: Hastanelerde iklimleme tesisatına dikkat

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İbrahim M. Tataroğlu yaptığı yazılı açıklamada, odanın hastanelerin iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma) tesisatı ile ilgili görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Koronavirüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda sağlık merkezlerimizin hazır olup olmadığını bilmediklerini bu nedenle meslek disiplinini ilgilendiren iklimlendirme ve atık su sistemleri ile diğer teknik gerekliliklere dair önerilerimizi dile getireceklerini belirten Tataroğlu; “Bazı hastanelerimizde izole odaların olduğunu ancak yeterli sayıda olmadığı bilinmektedir. Diğer yandan izole odaların iklimlendirme sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve yapımı çok önemli bir konudur. Dünyada sağlık kuruluşlarının mimarisi ve tasarım kriterleri olarak belirlenen temiz oda standartları, işletme şartları ve standart işletme prosedürleri, çapraz ve hava yoluyla hastalıkların bulaşmasını önlemek için yapının mimarisi ve havalandırmasına yönelik standartların uygulanıp uygulanmadığı mutlaka denetlenmeli, bakım ve periyodik kontrolleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Koronavirüsün sadece hastanelerde yatan hastaları değil ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler ve hastane çalışanları için büyük tehlike yaratacağı bilinmektedir. Dolayısıyla bulaşıcı hastalık taşıdığı düşünülen hastaların izolasyonu için hastanelerin hasta, ziyaretçi, personel yoğunluğundan uzak alanlarında enfeksiyon odaları ya da izolasyon odaları bulunması gerekli önlemler arasındadır” dedi.

700 ile 3.000 yataklı şehir hastanelerinde odaların yüzde 2-3’ünün izole oda olarak tasarlandığının bilindiğini ifade eden Tataroğlu şunları söyledi; “Bunların bir kısmı pozitif basınçlı, bir kısmı da negatif basınçlı olarak tasarlandığından hastanelerimizdeki negatif basınçlı odalar oranı yüzde 1 civarındadır denilebilir. Ancak mevcut negatif basınçlı izole odaların, koronavirüs gibi çok yaygın ve hızlı şekilde yayılan virüsleri taşıyan hastalara hizmet verebilecek nitelikte olduğu tartışmalıdır. Dolayısıyla bu tip virüsü taşıyan hastaların 700-3.000 yataklı hastanelerde tedavi edilmesi risk taşımaktadır. Bu nedenle Corona gibi virüslerle başa çıkabilmek için hastaneler ve sağlık merkezlerinin nasıl tasarlanması gerektiği konusunda birkaç önemli noktaya değinmek istiyoruz.”

SAĞLIK MERKEZLERİNİN TASARLANMASIYLA İLGİLİ ÖNERİLER

Tataroğlu hastaneler ve sağlık merkezlerinin tasarlanmasıyla ilgili şu önerilerde bulundu;

* Önerimiz büyük hastaneler yerine, mevcut ve bazıları 100-150 yataklı olan küçük hastaneleri esas alarak enfeksiyonla mücadele amaçlı İzolasyon Hastaneleri (karantina hastaneleri) tasarlamak ya da mevcut hastanelerden bazılarını karantina hastaneleri haline dönüştürmektir. 100-150 yataklı bir hastanenin havalandırma ve iklimlendirme tesisini yeniden tasarlayıp, hızlı bir şekilde uygulaması yapılabilir.
* Diğer yandan, koronavirüsün aynı zamanda dışkı ve idrar yoluyla bulaşma riski de gözetilerek atık suların özel havuzlarda bekletilip, yeni özel sistemlerle deşarj edilmesi gerekmektedir.
* Ayrıca önerilen ve tamamı enfeksiyonlarla mücadeleye yönelik 100-150 yataklı karantina hastanelerinin bilgi ve işletme birikimi ile özel tıbbi giysi ve donanıma sahip olması da önemlidir. Bu hastaneler olağan zamanlarda normal hastane hizmeti verebilirler, ihtiyaç halinde, hızlı bir şekilde iklimlendirme ve atık su tesisatında düzenlemeler yapılarak karantina hastaneleri haline dönüştürülmesi mümkündür. Önerdiğimiz bu tip hastanelerin oluşturulması ve sayısının artırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı acilen ilgili uzmanlarla bir araya gelerek mevcut hastanelerin, karantina (enfeksiyonla mücadele merkezi) hastanelerine dönüştürülmesine yönelik projelere başlamalıdır.
* Diğer taraftan virüsün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesisatıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.
* Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştirmeleri yapmalı; ayrıca hastanelerin bakım personeli ve ilgili bakım firmalarının elemanları uygulama konusunda eğitilmelidir.

MMO’nun bu konuda ve hastanelerin, bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Tataroğlu şunları söyledi; “Bu vesileyle belirtmek isteriz, yapı üretim sürecinde yer alan Mühendislerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, Odalarınca Belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması gerekir. Ancak imar mevzuatında yapılan değişiklikle proje yapan üyelerimizin Oda ile ilişkisi koparılmak istenmiş, bu nedenle tasarım niteliğinde düşme yaşanmıştır. Bu durumda binaların ve hastanelerin yapım kriterlerine uygun olup olmadığından bahsetmek mümkün değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı yol açtığı bu yanlışı derhal düzeltmeye ve gerekli mevzuat değişikliğini Odalarla birlikte yapmaya davet ediyoruz.”