MEB, ortaokul ve liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "Türk sosyal hayatında aile" dersinin müfredatını hazırladı. Öğrencilere 'aile kurmanın fıtrata uygunluğu' anlatılacak.

Kaynak: AA
Okullarda yeni ders hazır: 'Aile kurmanın fıtrata uygun olduğu' anlatılacak
Fotoğraf: AA

Ortaokul ve liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "Türk sosyal hayatında aile" dersinin müfredatı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ise lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için toplam 72 saatlik öğretim programını içeren seçmeli dersin müfredatı, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayından geçti.

AA'da yer alan habere göre, Ortaokullardaki "Türk sosyal hayatında aile" dersi müfredatı, "ailenin önemi", "aile olmak", "Türk aile yapısının tarihsel süreci", "toplumsal değişim ve aile" olmak üzere 4 üniteden oluşuyor.

Müfredatta yer alan "Ailenin önemi" ünitesinde, 'öğrencilerin aile kurumunu, önemini, temel işlevlerini, ebeveynlik rollerini, sosyalleşme sürecinde ailenin rolünü öğrenmelerinin hedeflendiği' belirtildi.

Sağlıklı toplum yapısı için ailenin rolü üzerinde durulacak derslerde ise, 'aile kurmanın fıtrata uygun olduğuna' değinilecek.

'Derslerde, iletişim, problem çözme, empati gibi becerilerin kazandırılmasında ailenin önemi' vurgulanacak.

AİLELERİN TARİHİ ARAŞTIRILACAK

"Aile olmak" ünitesinde ise öğrencilerin kendi aile tarihini öğrenmeleri, aileyi bir arada tutan manevi unsurları fark etmeleri, edebi eserler ve yaptıkları araştırmalar üzerinden aile olmanın önemini öğrenmeleri amaçlandı.

Müfredata göre, öğrenciler, derslerde aile büyükleriyle görüşmeler yaparak aile tarihini araştıracak. Öğrencilerin, aile ile ilgili fotoğraflar, mektuplar, evlilik cüzdanları, ses kayıtları, kimlik kartları gibi belgelerden yararlanması teşvik edilecek.

'TÜRK AİLE YAPISI VE KADININ ROLÜ' MÜFREDATTA

"Türk aile yapısının tarihsel süreci" isimli üçüncü ünitede ise öğrencilerin Türk tarihinin farklı dönemlerindeki aile yapısını ve ailenin kültürel özelliklerini öğrenmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Orta Asya Türk devletlerinde aile yapısının özelliklerinin açıklanacağı derslerde, aile içinde kadının haklarının olduğu ve bu yönüyle o dönemdeki diğer toplumlarda görülen aile tipinden farklılaştığı vurgulanacak.

"İSLAM HUKUKU'NDA AİLE OLMANIN ŞARTLARI ELE ALINACAK"

İslam Hukuku'nda aile kurmanın şartlarının ele alınacağı derslerde, Selçuklu Dönemi'nde aile yapısının özellikleri açıklanacak. Osmanlı Devleti'nde aile yapısına yön veren unsurların aktarılacağı derslerde, Cumhuriyet'in ilanından sonraki hukuki düzenlemelerin aile yapısı üzerindeki etkilerine de yer verilecek. Türk Medeni Kanunu'nun Türk aile yapısına yansıyan etkileri üzerinde durulacak derslerde, Türkiye'de günümüzdeki aile yapısının özellikleri açıklanacak.

AYNI DERS LİSELERDE DE VERİLECEK 

Bakanlık, aynı dersi lise düzeyinde de hazırladı. Liselerde verilecek "Türk sosyal hayatında aile dersi"ni seçen öğrenciler, tarihsel süreçte Türk ailesinin geçirdiği değişim ve dönüşümler hakkında bilgi sahibi olacak, modern hayatın getirmiş olduğu problemlerin Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık geliştirerek mevcut sorunları analiz edecek ve bu sorunlara çözümler geliştirmeye çalışacak.

"Türk sosyal hayatında aile" seçmeli dersinin öğretim programının geliştirilmesinde, yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu zeka, öğrenci merkezli öğrenme ve beceri temelli öğrenme gibi yaklaşımlar dikkate alındı.

Liselerde gösterilecek seçmeli dersin müfredatı, "toplumsal bir kurum olarak aile", "tarihsel süreçte Türk aile yapısı", "Türk aile yapısında değişim ve dönüşüm" ile "Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar" olmak üzere 4 üniteden oluştu.

'DAĞILAN AİLELERE' ÇÖZÜM ARANACAK

"Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar" adlı son ünitede ise, müfredata göre Türk aile yapısının günümüzde karşı karşıya olduğu güncel problemler ele alınacak. Bu bağlamda günümüzdeki Türk aile yapısının durumu, dağılan ailelerde ortaya çıkan problemler ve bunlara yönelik çözüm önerileri, yalnızlaşan yaşlılar, ailelerdeki engelli bireyler ve farklılaşan değer yargılarının Türk aile yapısına etkileri konularına yer verilecek.