Google Play Store
App Store

Program Tüzük Kurultay’ında bir araya gelen SOL Parti üyeleri yeni döneme ilişkin mücadele zeminlerini tartıştı. İslamcı faşizme karşı devrimci demokratik cumhuriyet mücadelesinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldı.

Sorunların çözümü devrimci mücadele

BirGün ANKARA 

SOL Parti, Program-Tüzük Kurultayı dün başladı. Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurultayda, iki gün boyunca program ve tüzük tartışmaları yürütülecek. Tartışmaya açılan program metni, seçim sonrası çalışma gruplarında başlayan çalışmalar sonucunda akademisyenlerin de yer aldığı 5 kişilik bir ekip tarafından kaleme alındı. 4 aylık çalışmaların sonucunda ortaya çıkan program metninin temeli, neoliberal İslamcı faşizme son vererek devrimci demokratik bir dönüşümü gerçekleştirme mücadelesi üzerine kuruldu. Ülkenin yeni dönemine ilişkin partinin önüne koyacağı mücadele zeminleri, delegelerin katkılarıyla son halini alacak olan program metninde şekillenecek. İki günlük kurultayın ardından parti, sonuç bildirgesi yayımlayacak.

Konferansta, Türkiye’nin seçimlerle birlikte yeni bir döneme girildiği tespiti yapılarak, yeni döneme dair yeni mücadele ve örgütlenme yöntemleri tartışmaya açıldı, güncel mücadele hattının belirlenmesine dair konuşuldu. İktidarın, devletin tüm organları ve toplum üzerinde kurmaya çalıştığı tahakkümün yükseldiği, neoliberal İslamcı faşizmin kurumsallaştırılması yönündeki eğilimler göz önüne alınarak, bunun karşısında devrimci demokratik cumhuriyet mücadelesinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldı.

Programda kamucu, eşitlikçi, adil ve emek egemen bir ekonomi hedefi belirlendi. Halkın söz, yetki ve karar sahibi olduğu, özyönetim ve demokratik planlama üzerine kurulu, özgürlükçü, çevreci, feminist, bütün ezilenlerin kurtuluşunu hedefleyen bir sosyalizm anlayışı ile oluşturulan program metninde ülkenin ve dünyanın yeni dengeleri üzerine duruldu. Metinde, dünyanın güncel seyrine ilişkin; sermaye tahakkümünün, sömürü ilişkilerinin, gelir ve servet eşitsizliklerin derinleştiği kapitalist bir vahşet döneminin giderek bütün dünyayı etkisi altına aldığı kaydedildi.

Kapitalist-emperyalist sistemin ve işbirlikçilerinin yarattığı büyük adaletsizlik ve eşitsizlikler karşısında hakların ve geleceğin kazanılması ve demokratik, bağımsız, özgür, eşitlikçi ve dayanışmacı yeni bir düzen kurmak için tüm emekçileri ve ezilenleri bu mücadelede güçlerini birleştirme çağrısında bulunuldu. Yapılan tartışmalarda Türkiye’nin çıkışının, yüzünü sosyalizme dönmüş, devrimci demokratik bir dönüşümle mümkün olduğu vurgulandı. Ayrıca bu dönüşüm siyasal sistemin laiklik, bağımsızlık, kamuculuk, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük temelinde bütünüyle yenilenmesini gerektiği belirtildi.  Kişi hak ve özgürlüklerinin teminatı, kamusallığın kurucu unsuru olarak laikliğin Cumhuriyet’in ‘aşil tendonu’ olduğuna dikkat çekilen program tartışmalarında yeniden laiklik vurgusu öne çıktı.

KÜRT SORUNUNDA BARIŞ 

Tartışmalarda savaş, şiddet ve baskı politikalarının yarattığı çözümsüzlük içinde, halklar arasında derin yaralar açmaya devam eden Kürt sorununun, bir arada yaşam ve demokratikleşme temelinde çözülebileceği tespiti yapıldı. Kalıcı çözüm için demokratikleşme, halkların kurtuluşu için devrimci demokratik düzenin sağlanması için mücadele edileceği vurgulandı.

SOSYALİST FEMİNİZM 

SOL Parti’nin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine bakışının, sosyalist feminist bir perspektif ile üretileceği belirtildi. Parti, program metninde kadınlara ve LGBTİ+lara yönelik şiddeti bireyler arasında yaşanan duygusal sorunlarla değil, erkek egemenliğin toplumsal ilişkilerin her noktasına nüfuz etmesiyle ilişkilendirildiği sosyal ve kültürel olarak inşa edilen cinsiyet kategorilerine dayalı, eşitsizliği, iş bölümünü düzenleyen iktidar ilişkilerine dayanarak ele alındığı ve sorunu siyasallaştırıldığı belirtildi. Parti, delegeleri iki gün süren tüzük-program tartışmalarının ardından bugün bir sonuç bildirgesi yayımlayacak. Program ve tüzüğün son hali tartışmaların sonucunda belirlenecek.