Kokunla Mestiz, Narsist Nergis

kokunla-mestiz-narsist-nergis-876058-1.