Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/319
KARAR NO : 2022/194
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜNE, dava konusu İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İzzettin Mahallesi, 185 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 857,67m2 sinin davacı idare tarafından kamulaştırılması ile davalılar adına olan tapusunun iptaliyle, davacı idare adına yol olarak terkinine, dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 231.570,90-TL olduğunun tespitine karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen ve bilinen adresi Acıbadem Mahallesi Akağaç Sokak 1 D:4 Üsküdar/İstanbul olan davalı MUSTAFA ONUR'a mahkemenin gerekçeli kararı ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin ilan yolu ile duyurulmasına karar verilmiştir.
Mahkememize ait iş bu 2019/319 esas 2022/194 Karar sayılı 01/04/2022 tarihli gerekçeli kararı ile davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde ve istinaf başvurusuna karşı cevap verilmediği takdirde kararın kendisi açısından kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2023

Basın No: ILN01836141