T.C. Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2022/546 Esas, Karar No : 2023/206 Karar

Mahkememizin 24/02/2023 tarih ve 2022/546-2023/206 E.K sayılı ilamı ile sanık Inessa NEDELKO hakkında, 24/04/2022 tarihinde işlediği iddia edilen hakaret suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 125/3-a, 125/4, 43/2, 62/1, 53/1 ve 58/6.maddeleri uyarınca sonuç olarak 1 YIL 2 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, görevi yaptırmamak için direnme suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 265/1, 43/2, 62/1, 53/1, 58/6.maddeleri uyarınca sonuç olarak 6 AY 7 GÜN HAPİSC EZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, kamu malına zarar verme suçundan eylemine uyan TCK'nın 152/1-a, 62/1, 53/1 ve 58/6.maddeleri uyarınca sonuç olarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK’nin 53.maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmasına, sanığın tekerrüre esas sabıka kaydı bulunması nedeniyle verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların TCK'nın 58/6.maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiştir. Kararın sanık İnessa NEDELKO'nun yargılama aşamasında savunması sırasında bildirmiş olduğu adresine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğ sağlanamadığı, yapılan adres araştırmalarında başkaca adresinin tespit edilemediği, yurtıdış giriş çıkış kayıtlarında halen ülkemizde bulunduğu anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 17/05/2023

Basın No: ILN01835706